Ukuhlukana Ngezigaba Nendlela Yokugqoka KwamaNazaretha Uma Eya Enkonzweni

Enkonzweni yamaNazaretha kunendlela okugqokwa ngayo ngokwehlukana kwezigaba zakhona uma kuyiwa ezinkonzweni. Kunezigaba ezintathu: inhlalisuthi, amakhosazane kanye nomama.

Inhlalisuthi
Inhlalisuthi uma iya eSabatheni igqoka ibhulukwe elimnyama, ihembe elimhlophe kanye nokunye ngaphezu kwehembe, kungaba ibhantshi noma ijezi eliwuhafu ukuze ahlonipheke kahle. Uma kuyiSabatha inhlalisuthi kumele igqoke umNazaretha omude bese igqoka nomqhele ekhanda. Ngokomthetho inhlalisuthi kufanele ibhince uma iya enkonzweni kodwa ke abanye abanayo imvunulo ingakho begqoka ngendlela yesimanje. Inhlalisuthi kubalulukile ukuthi iphathe ubhoko uma iya enkonzweni.

Amakhosazane
Inkosazane kufanele igqoke ihiya, ifake uhaqa ngaphansi kwehiya. Ihiya liyathungwa bese liba nebhande ehlombe kanye nebhande lokubopha esiswini kanye nomqhewu. Uhaqa wakhiwa ngendwangu emnyama bese uphethwa ngobuhlalu obumhlophe. Inkosazane yona uma isenkonzweni igqoka umNazaretha wamakhosazane kanye nenansuka. Inansuka kuba ukalika ongangemitha kanye nohafu wemitha, bese iphethwa ngomshini. Uma inkosazane imboze inansuka akufanele ibuke abantu ngesikhathi kusenkonzweni. Amakhosazane iwona ayizimbali zamaNazaretha, ngakho-ke kumele aziphathe kahle ngoba ibandla lonke lizibuka kuwona.

Omama (Intaba yePheza)
Omama bona bagqoka amahiya abo amade bese kuthi ngaphansi kwawo babhince isidwaba esifishane kanye nenkehli ehambisana nomqwazi namadavathi emaqakaleni. Umama ophelele ugqoka umNazaretha omude onamataki, ibhande elimnyama esiswini elibizwa ngokuthi ufotini, ibhande elimhlophe elifakwa ekhanda nalo kuthiwa ufotini, bese embatha inansuka emahlombe. Inansuka iyafana neyamakhosazane – umehluko ukuthi bona bayimbatha emahlombe.

Uma umuntu ekhetha ukuba iNazaretha ugqoka ngokwalezizigaba.

Leave a Comment