Tag Archives | umemulo

uZoliswa Mchunu, phakathi nendawo kanye nabakhaphi bakhe ngosuku lomemulo

Umemulo kaZoliswa Mchunu

Sesike saloba kaningana ngentokazi yakwaMchunu ethanda usiko, uMichelle kule-website. Kuloku le ntokazi isichicelele ngezithombe nangama-video yomemulo eyenzelwe abazali bayo, beyibonga ngokuthi igcine ubuntombi bayo yaze yaphuma eminyakeni yobusha. Ngike sengithatha ithuba, ngabuza imibuzo ngenhloso yokuqonda kabanzi usuku lwayo ukuze ngishicelele lapha, kufunde nabanye, bathole ulwazi. Nalu uhlelo lwe ngxoxo yethu. Ngicela usiphe ulwazi kabanzi ngokuthi […]

Continue Reading

Imigubho uma kulotsholwa

Ulwazi Programme seluke laloba kaningana ngoMemulo. Kule ndatshana ngiveza ama-video ezinye zezinto ezenzekayo uma kumulwa emva kokucelwa kwesihlobo esihle. Lapha ngaphezulu sibona sibona intokazi esanda kucelwa nensizwa esanda kucela lentokazi begiya bebhiyoza esigcawini kanye nezihlobo zabo. Lokhu-ke kuyinto eywayelekile uma umcelo uhambe kahle kwaze kwafika esigabeni somemulo. Lapha ngaphezulu sibona ithimba lezinsizwa lisina ngokuzimisela nangendlela […]

Continue Reading
Ulwazi

Amaculo asememulweni

Cishe kuyo yonke imigubho yesiZulu, umemulo ubalelwa kuleyo edume kakhulu. Uma ufisa ukwazi kahle ngokuthi yini umemulo, ungangena kule link. Namhlanje sibhala ama-lyrics amaculo ajwayele ukuculwa uma kumulwa. Ngiyabonga Baba noMama Ngiyabonga Baba noMama Ngokungigcinela usiko lami! Kanjalo kanjalo   Hhashi lami Hhashi lami lisele ekhaya Wo hhashi lami lisele ekhaya Ngabe ngiyagibela! Kanjalo kanjalo […]

Continue Reading

Umemulo ka Sizile Ngubane

Umemulo ka Sizile Ngubane NgokwesiZulu, ukukhula kumuntu kuhamba ngezigaba zakho. Lezi zigaba zihambisana nemicimbi ethile eyenziwayo, okubalwa kuyo umkhehlo kanye nomemulo kwabesimame. Ngokwesintu, intombazane ayigcagci ingakaze yemuliswe noma ikhehle, okuyizigaba zokukhulisa intombazane kanye nokuyincoma ngokuziphatha kahle. Kuleli khasi, sikhombisa ngama-video umemulo ka Sizile Ngubane, obemuliswa uMzwendoda Nene. Lomemulo ubuseNgilanyoni eMid-Illovo. Lezithombe mdlalo zikhombisa ngokusobala abantu […]

Continue Reading
images

Umemulo

Umemulo ila kusuke kukhuliswa futhi kubongwa intombazane ngokuziphatha kahle yaze yafika esigabeni esithile sempilo, okulawulwa iminyaka yayo intombazane. Ngokujwayelekile kumuliswa intshikizane esuke isineminyaka engamashumi amabili nanye noma nambili kuyaphezulu.   Uma umnumzane ezomulisa indodakazi yakhe eziphathe kahle, uyaye ayihlabele inkomo yomemulo kodwa ngaphambi kokuba kwenziwe lokho, uyaye ahlabe imbuzi ebike emsamo kwabadala emadlozini asekhaya ukuthi […]

Continue Reading
Community members pinning money to a 'bride's' head

Umemulo, Coming of Age Ceremony

Last week we wrote about the initiation ceremony for Zulu boys, and this week it’s the turn of the girls, well actually young women. Traditionally umemulo is centred around the idea that a girl has maintained her virginity until she’s ready to find a long-term partner, although supposedly in some contemporary circles women are taking […]

Continue Reading