Ingabe abantu bayakholelwa emakhambini esintu ukuthiba iCOVID?

Ukusetshenziswa kwamakhambi esintu yinto ejwayelekile futhi yinto engesilona ihlazo. Noma ingesilona ihlazo kodwa ke kukhona futhi kuningi ukucwaseka nokubekeleka phansi kokusetshenziswa kwamakhambi esintu. Iningi labantu lincamela ukuya kubahlengikazi abasebenzisa indlela yesilungu yokwelapha kunendlela yesintu. Abanye bayakufihla ngisho ukukufihla ukuthi umuntu ubeye esangomeni noma enyangeni ukuyothola usizo ngenkinga abhekene nayo. Kwisifunda sakwaZulu, baningi kakhulu abasebenzisa amakhambi … Read more

Umhlonyane noma ukukhuliswa kwetshitshi

Ukukhulisa ingane yentombazane ukuthi insizwa sezingayimisa noma ungalimisi ngembaba uyitshele kodwa abadala bayazi nokuziphatha kwakho kumele ushintshe awusezodlala lemidlalo yengane omasichozi ngoba usuke usungene kwelinye ibanga wena, nabazali bazisa izinyanya ukuthi sekungenzeka kube nensizwa evakashile elawini lalayikhaya ngoba sekunomuntu osekhulile .Kwenzelwa intombazane umfana cha. Ingane yentombazane ithi izelwe kuhlale isikhashana yenzelwe isiphandla bese kulandela umhlonyane … Read more

Umhlonyane noma Ukukhuliswa Kwetshitshi

Ukukhulisa ingane yentombazane ukuthi insizwa sezingayimisa noma ungalimisi ngembaba uyitshele kodwa abadala bayazi nokuziphatha kwakho kumele ushintshe awusezodlala lemidlalo yengane omasichozi ngoba usuke usungene kwelinye ibanga wena, nabazali bazisa izinyanya ukuthi sekungenzeka kube nensizwa evakashile elawini lalayikhaya ngoba sekunomuntu osekhulile .Kwenzelwa intombazane umfana cha. Ingane yentombazane ithi izelwe kuhlale isikhashana yenzelwe isiphandla bese kulandela umhlonyane … Read more

Ukukhuliswa

Learn more on the Ulwazi Community Memory website: Amasiko Nemicimbi Yesintu, Sibusisiwe High School Izilinga (Ukuphuma kwamabele) Ukuqala Komemulo Ukuthomba kwentombazane Umemulo Umhlonyane Zulu men and Circumcision in South Africa