Imigubho uma kulotsholwa

Ulwazi Programme seluke laloba kaningana ngoMemulo.

Kule ndatshana ngivezwa ama-video ezinye zezinto ezenzekayo uma kumulwa emva kokucelwa kwesihlobo esihle.

Lapha ngaphezulu sibona sibona intokazi esanda kucelwa nensizwa esanda kucela lentokazi begiya bebhiyoza esigcawini kanye nezihlobo zabo. Lokhu-ke kuyinto eywayelekile uma umcelo uhambe kahle kwaze kwafika esigabeni somemulo.

Lapha ngaphezulu sibona ithimba lezinsizwa lisina ngokuzimisela nangendlela ehleliwe. Ukunandisa ngokobuciko besintu okufana nalokhu okubanakala lapho kuyinto evamile ukubonakala kakhulu uma kumulwa.

Lapha-ke ngaphezulu sibona izinsizwa zisina zizibethela esigcawini lapho umuntu esina umuntu ngamunye, eqhosha ngokuziqhaza, eqhakambisa ubuciko nobugagu bakhe.

Umcimbi womemulo uwumgubho ovame ukugcwaliswa injabulo ukuthokoza nokubonga izibusiso. Lama-video angaphezulu akuveza konke lokhu.

Article overview

The above article shows by way of video content some of the usual characteristics of an umemulo ceremony which is especially organised to accompany the lobola process. The first video shows a wife and husband-to-be jovially celebrating esigcawini (sacred area of the umemulo celebration). At esigcawini, they are not alone but are cordially joined by their close friends and relatives.

This celebratory mood follows a successful process of ukucelwa, which is the first stage of the lobola process, where the families of the bride and groom meet for the first time to, hopefully, establish a long-term inter-generational relationship.

The second video demonstrates a group of young men – dancing in traditional form – a normal scene at most umemulo ceremonies.

The third video shows the young men seen in the previous video dancing – still in traditional form – albeit now solo style, where they show off their unique skills and talents.

Ultimately, the article attempts to demonstrate visually that the umemulo celebration is one which is usually characterised by a reveling of boundless jovial, however still traditional, commemorations.

Leave a Comment