Umemulo

Umemulo ila kusuke kukhuliswa futhi kubongwa intombazane ngokuziphatha kahle yaze yafika esigabeni esithile sempilo, okulawulwa iminyaka yayo intombazane. Ngokujwayelekile kumuliswa intshikizane esuke isineminyaka engamashumi amabili nanye noma nambili kuyaphezulu.   Uma umnumzane ezomulisa indodakazi yakhe eziphathe kahle, uyaye ayihlabele inkomo yomemulo kodwa ngaphambi kokuba kwenziwe lokho, uyaye ahlabe imbuzi ebike emsamo kwabadala emadlozini asekhaya ukuthi … Read more

Ukubaleka Okwenziwa Intombi iya Emzini

Umkhuba noma lelisiko lokubaleka kwamakoti lwenziwa njengengxenye yesikhathi lapho sekuqomene ababili, intombi isuke iyoziveza kubo kwensizwa leyo okugcina kuholela emalobolweni. Uma intombazane ikhetha ukubaleka, ihambisana nomngani wayo omkhulu, izonyonyoba iyongena egcekeni lakubo kansizwa lena athandana nayo. Lapho igqoke isidwaba, lesi asithathe kubo emagcekeni kayise. Bafika lapha ngesikhathi lapho ilanga liyozilahla kunina, lapho abantu sebengenile nasemagumbini … Read more