Ukukapalata

Ukukapalata yisifo esiphatha abantwana uma besaqhumisa abathakathi (amazinyo). Kunenkolelo yokuthi akufanele abizwe ngamazinyo ngoba kungaqhubeleka phambili ukufa. Kufana noma umntwana enesifo senyongo nayo inyongo kuthiwa imbi noma umthakathi ukuze ukufa kungaqhubekeli phambili. Lesisifo siyelapheka kodwa kuyehluka ngokwabantu, lapha sizobheka imithi enjengomgwava nomsilimbuzi. Umntwana ugxotshelwa amahlamvu ale mithi kuhlanganiswe namanzi achathwe ngayo. Lemithi ifike isishubise isisu, … Read more

USitshifu inyanga yakwaZuma

Ubumnandi nobuhlakani bokuqonda kanzulu ngamakhambi, ezokwelapha nokuwazi ngezobunyanga. Isintu sinendlela yaso ejulile yokuxhumana nokuqonda indlela indalo esebenza ngayo. Mina Mbusiswa Zuma, umzukulu wenyanga eyayidumile esigodini sakwaNyuswa yathuthela endaweni okuthiwa isePhatheni, ngaba nenhlanhla yokukhulela emndenini onaleligalelo empilweni yabantu. USitshifu lona kwakuyikhehla elimpofu elaliyinyanga eyayidumile ngempela. Kwakugcwala ekhaya abantu bezofuna usizo oluhlukene. Wayeke athi uma elapha abantu, … Read more

Isigodlo

Isigodlo is a sacred placed used by isangoma (traditional healer) to consult with ancestors or clients. It is very a respected room in the household. It is where isangoma keeps all his/her imithi (traditional medicine), and it is where isangoma can consult with the ancestors by throwing the bones and burning the incest and clients. The patients of a sangoma … Read more

Ubungozi Bengwenya Nezimpilo Zabantu

Akekho umuntu ongazi ukuthi ingwenya iyingozi enkulu ezimpilweni zabantu nasezilwaneni ikakhulukazi imfuyo. Lesilwane asigcini ngokuba yingozi uma sisaphila kuphela abasaziyo bathi siyingozi kakhulu uma sesifile. Ingwenya uma isifile inomsebenzi omkhulu ebantwini njengabelaphi bendabuko, abasebenzisa izingxenye zayo ukuqhuba umsebenzi wabo. Kanti futhi isikhumba sayo sisetshenziselwa ukwenza izicathulo ezisezingeni eliphezulu. Lapha sizogxila ekulapheni ngaso lesisilwane. Umuntu osixoxela … Read more