Tag Archives | Traditional customs

Ukuthwala Intombi II

Kwingxenye yokuqala yokuthwala, kukhulunywe ngokuthi uma kuthwalwa kwenziwanjani, kanti ke futhi nokuthi emva kokuba ithwelwe intombazane abakhongi baya kubo kwentombi ukuyocela isihlobo esihle. Kodwa ke asibange sisayiqeda yonke inkulumo. Lelikhasi lihlose ukuqhubeka nayo liyiqedele lendaba. Uma kumenyezwa imibala yezinkomo, kushiwo zonke izinkomo zesicelo ngemibala yazo. Abakhongi bamemeza bethi, “Sicela ngesithole esimnyama”, okuyinkomo yokuqala. Balandele ngeduna […]

Continue Reading

Ukuthwala Intombi: I

Lendaba yokuthwala iyindida kakhulu kwabaningi, yingakho ngaphambi kokuba nginabe ngayo, kuhle ukuthi ngiyichaze kancane ngokuhlukana kwayo. Ukuthwala kuhlukene kabili, kukhona lokhu kuthwala ngoko muthi wesintu, lokhu okuwukuthakatha. Bese kuba khona ukuthwala kwentombi ngesintu iganiswa, okuyikho ke okuzodingidwa kuleli khasi. Ukushela yinto eyigugu ezinsizweni, ngoba kutshengisa ubugagu bokwazi ukukhuluma kanye nokucikoza kwayo ngenkulumo, ngoba phela insizwa […]

Continue Reading
A traditional Zulu bridal outfit

A Traditional Zulu Bridal Outfit

Times are changing and many Zulu brides today choose to have what’s deemed to be a western wedding, but just as many opt for the traditional umabo, and when money permits it, a bride will have both ceremonies, with the western ‘white’ wedding normally taking place first. While a European wedding gown is a relatively […]

Continue Reading

Ukuphuka Kwezinkomo Zelobolo

Kuyisiko ukuthi uma intombi ilotsholwa iseyintombi nto noma ikhulelwe ikade iyintombi nto kunezinkomo ezikhokhwayo eziqondene nomama kanye nezintombi. Kunenkomo ekhishwa isoka ebizwa ngokuthi isidikli noma umgezo wezintombi. Uma kukhulelwe intombi kuphuma izinkomo ezintathu ukuyovala ihlazo emzini womnumzane. Lenkomo ngeyokuqala okufikwa nayo ikhulekwe ngaphandle kwesango, ihlatshelwe khona kukhishwe inyongo, kuchelwe ngayo umuzi, izintombi ziyogeza ngenyongo yayo […]

Continue Reading

Ukuhlambulula Idlozi Ngenkolo YamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane Bongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. Manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe ukuthi azize kahle kulowomuntu, okuthi uma ngabe enza umsebenzi izinto zakhe zilunge […]

Continue Reading

Ngokwesintu Ukuhlukanisa Kwabantu Abaganene Akuvumelekile

Ngokwesintu bebengahlukanisi abantu uma kade sebeganene noma sebelobolene. Umakoti losuke egane kulowomuzi, akayena owendoda yakhe kodwa kusuke kungowedlozi lakulowomuzi ngoba uma kusaqala zonke izingxoxo zamalobolo idlozi liyabikelwa ngempepho abakubo kamkhwenyana nabakantombazane nabo bayabika empepheni nabo. Sizokhumbula ukuthi umakoti uma engeniswa emzini uthelwa ngenyongo okunguphawu lokumxhumanisa namadlozi omuzi njengomuntu ozogana noma ozovusa umuzi. Ziyabakhona izinto ezingenza […]

Continue Reading