Ukuthwala Intombi: I

Lendaba yokuthwala iyindida kakhulu kwabaningi, yingakho ngaphambi kokuba nginabe ngayo, kuhle ukuthi ngiyichaze kancane ngokuhlukana kwayo. Ukuthwala kuhlukene kabili, kukhona lokhu kuthwala ngoko muthi wesintu, lokhu okuwukuthakatha. Bese kuba khona ukuthwala kwentombi ngesintu iganiswa, okuyikho ke okuzodingidwa kuleli khasi.

Ukushela yinto eyigugu ezinsizweni, ngoba kutshengisa ubugagu bokwazi ukukhuluma kanye nokucikoza kwayo ngenkulumo, ngoba phela insizwa ayiqonywa ingazikhalelanga. Emandulo bekuthi uma insizwa izibika kwinkosazane ethile eyibone yayithanda icele uthando kuyo, obukuwuba ukuthi uma ingavumi, iyithwale ngenkani iyiqomisa. Kanti ke futhi nentombi eyale insizwa ibithwalwa ngokunjalo.

Insizwa le esihlulwe intombi ngamagama ibicela izinsizwa ziyilandise lenkosazane ngenkani uma isekuthezeni lentokazi noma iyokha amanzi emfuleni, kokunye ibilandwa ngisho ekhaya intombazane. Nami nje ebunganeni bami ngake ngalibona ijongosi lakwa Mbhele lilandwe izinsizwa zase Machibini noma ngingeke ngenabe ngalokho.

Lentombi esuke ithwaliwe ifike ibhinciswe isidwaba ntambama ngelanga efike ngalo, bese kuthi ekuseni ngelanga elilandelayo kuvuke abakhongi beye kubo kwayo intombi le. Phela ngaphambi kokuba ithwalwe intombi le, lensizwa yalayikhaya itshela abakhongi ngaphambi kokuthi kwenzeke. Abakhongi laba batshelwa ukuthi intombi izomenyezelwa ngezinkomo ezingaki esangweni kubo kwayo. Ngakusasa ke abakhongi banikela kubo kwentombi ngovivi, bamemeze esangweni bethi, “Abakwabani bazocela isihlobo esihle”, besho isibongo salensizwa abazoyikhongela. Besho imibala yezinkomo abazokhonga ngazo.

Brief Overview

So many unreliable stories have been written about the phenomenon called ukuthwala, some labelling it as abduction or kidnapping. However, that is not the truth or at least in my opinion. This article gives detailed information on what happens during this process and also how it is done in the correct way. In addition, the second part of this article will further outline the whole process up until marriage on what is done after ukuthwala.

Leave a Reply