Ukuthwala Intombi II

Kwingxenye yokuqala yokuthwala, kukhulunywe ngokuthi uma kuthwalwa kwenziwanjani, kanti ke futhi nokuthi emva kokuba ithwelwe intombazane abakhongi baya kubo kwentombi ukuyocela isihlobo esihle. Kodwa ke asibange sisayiqeda yonke inkulumo. Lelikhasi lihlose ukuqhubeka nayo liyiqedele lendaba. Uma kumenyezwa imibala yezinkomo, kushiwo zonke izinkomo zesicelo ngemibala yazo. Abakhongi bamemeza bethi, “Sicela ngesithole esimnyama”, okuyinkomo yokuqala. Balandele ngeduna … Read more

Ukuthwala Intombi: I

Lendaba yokuthwala iyindida kakhulu kwabaningi, yingakho ngaphambi kokuba nginabe ngayo, kuhle ukuthi ngiyichaze kancane ngokuhlukana kwayo. Ukuthwala kuhlukene kabili, kukhona lokhu kuthwala ngoko muthi wesintu, lokhu okuwukuthakatha. Bese kuba khona ukuthwala kwentombi ngesintu iganiswa, okuyikho ke okuzodingidwa kuleli khasi. Ukushela yinto eyigugu ezinsizweni, ngoba kutshengisa ubugagu bokwazi ukukhuluma kanye nokucikoza kwayo ngenkulumo, ngoba phela insizwa … Read more

Ukuthwala: Tradition or Illegal Abduction

There has been much debate over the practice of ukuthwala in recently years. Originally a Xhosa practice, ukuthwala is now also seen in parts of KZN, affecting some young Zulu girls. With children as young as eight being taken away by older men, for the purpose of marriage, the practice has come onto the radar … Read more