Ukuthwala Intombi II

Kwingxenye yokuqala yokuthwala, kukhulunywe ngokuthi uma kuthwalwa kwenziwanjani, kanti ke futhi nokuthi emva kokuba ithwelwe intombazane abakhongi baya kubo kwentombi ukuyocela isihlobo esihle. Kodwa ke asibange sisayiqeda yonke inkulumo. Lelikhasi lihlose ukuqhubeka nayo liyiqedele lendaba. Uma kumenyezwa imibala yezinkomo, kushiwo zonke izinkomo zesicelo ngemibala yazo.

Abakhongi bamemeza bethi, “Sicela ngesithole esimnyama”, okuyinkomo yokuqala. Balandele ngeduna elimpevu ngombala, kulandele bathi: “Nethole ‘limasi mabel’ avutshiwe”. Ekugcineni ke bamemeze ngejongosi elibomvu elinenkanyezi emhlophe. Inkanyezi emhlophe umbala omhlophe esiphongweni senkomo. Emva kokumemeza lezinkomo, babe sebengena endlini njengoba kade bebememeza bengaphandle nje, betshelwe ukuthi abangene abakhongi ngabakubo kwentombi abakhonga kubo.

Uma sebengenile endlini abakhongi kubizwa imvulamlomo, besekubizwa nenkwelamthini, ekugcineni kulandele iyehlamthini. Iyehlamthini le kusuke kwehliswa uyise wentombazane emthini njengoba kade egitshezwe ngenkwelamthini. Konke lokhu okubiziwe kusuke kukhokhwa ngemali. Lemali okumele bayikhokhe, uma umkhwenyana enamandla abakhongi bayikhokha ngalo lelolanga lesicelo, kodwa ke uma engenawo, iyaba isikweletu esizobuye sikhokhwe, kodwa sona kumele sigcine sikhokhiwe ngokomthetho.

Uma sekuphethwa, kungena izalukazi noma ogogo bezocela ugwayi. Bathi kubakhongi, “Sicela nisibhemise”. Ugwayi lo ocelwayo uyimali nayo okumelwe bayiphalaze abakhongi. Ngaleso sikhathi amakhehla wona asuke esabhunga nabakhongi, bedingingida indaba yokuthi bacela kubuyiswe undodakazi lo othwelwe, bethi: “Sicela ibuye ingane yethu.”

Abasemzini bavume lokho, bethi bazomletha kodwa ke ubuya nomkhongi omncane. Umakoti lo akabuyi neze kubo elambatha kodwa uthengelwa izimpahla akazozigqoka, ufika kubo esebhince isidwaba ngoba usuke eseceliwe phela. Okuthi umkhwenyana eqhubeka nokulobola mase kucelwa incwadi yezibizo.

Brief Overview

This paper continues where the first part of Ukuthwala left off. As argued earlier, ukuthwala is perceived by some as merely abduction, but this article clearly gives a different view to that. This article clarifies that after this women “ethwelwe”, thorough negotiations are conducted between the two families as a part of ukulobola negotiations. Part of this includes an agreement that the bridge will be brought back to her family as per the tradition, until the wedding day. Moreover, this article maintains that it is not young girls who go through this process as per popular belief but it is mostly young women.

1 thought on “Ukuthwala Intombi II”

Leave a Comment