Ukuphuma Indlu Kukamakoti Emzini

UMama uNelisiwe Sibiya ohlala eNanda usichazela ukuthi kuqala kwakwenziwa njani uma umamezala ekhipha umakoti indlu yakhe. Kuyaziwa ukuthi uma ngabe umakoti esephuma indlu kusuke kwandiswa umuzi walesosibongo umuntu asuke eganele kusona. Umakoti omdala yena ngesintu akuvamisile ukuthi akhishwe indlu kuvamise ukuthi kukhishwe umakoti ophakathi kuthi umakoti ogane indodana yokugcina yomuzi naye unelungelo lokuhlala nomamezala kodwa … Read more

Ukulashwa kwesifo senyoni enganeni

Isifo senyoni siyisifo esiphatha umntwana osanda kuzalwa. Izimpawu zalesisifo ukuthi ummntwana uyathuka uma elele, abe nebala ngasesiphundu, aqubuke emzimbeni, akhishwe isisu esingajwayelekile ngoba usuke ekhipha okusazintambo futhi okuluhlaza nokuthi abe neqhubu elimumilayo emankankeni. Umntwana uqala ukubonakala ngemuva kwezinyanga ezimbili ukuthi unaso lesisifo. Lesisifo sinamazinga ngokunjalo nokulashwa kwaso. Asilashwa yinoma ubani ngaphandle komuntu owacotshelelwa ulwazi omunye … Read more

Ukulapha Isifo Samahlaba Enganeni

Amahlaba into evamise ukuphatha kakhulu izingane uma zisencane. Izimpawu ezibonakalayo enganeni uma iphethwe amahlaba ukuthi ingane iboqoke emaceleni esiswini. Lapho ingane isuke isiphethwe iwona amahlaba ngoba uyizwa nangokukhala kwayo izibhonqa. Amahlaba ayalapheka noma alahlwe enganeni uma ivamise ukuphathwa yiwo. Izinto ezidingekayo uma sekulahlwa amahlaba enganeni: – Amahlamvu esihlahla unokhovela – Isihlahla esisanda kumila sikatamatisi – … Read more

Ukukapalata

Ukukapalata yisifo esiphatha abantwana uma besaqhumisa abathakathi (amazinyo). Kunenkolelo yokuthi akufanele abizwe ngamazinyo ngoba kungaqhubeleka phambili ukufa. Kufana noma umntwana enesifo senyongo nayo inyongo kuthiwa imbi noma umthakathi ukuze ukufa kungaqhubekeli phambili. Lesisifo siyelapheka kodwa kuyehluka ngokwabantu, lapha sizobheka imithi enjengomgwava nomsilimbuzi. Umntwana ugxotshelwa amahlamvu ale mithi kuhlanganiswe namanzi achathwe ngayo. Lemithi ifike isishubise isisu, … Read more

USitshifu inyanga yakwaZuma

Ubumnandi nobuhlakani bokuqonda kanzulu ngamakhambi, ezokwelapha nokuwazi ngezobunyanga. Isintu sinendlela yaso ejulile yokuxhumana nokuqonda indlela indalo esebenza ngayo. Mina Mbusiswa Zuma, umzukulu wenyanga eyayidumile esigodini sakwaNyuswa yathuthela endaweni okuthiwa isePhatheni, ngaba nenhlanhla yokukhulela emndenini onaleligalelo empilweni yabantu. USitshifu lona kwakuyikhehla elimpofu elaliyinyanga eyayidumile ngempela. Kwakugcwala ekhaya abantu bezofuna usizo oluhlukene. Wayeke athi uma elapha abantu, … Read more

Izithelo zasendle

Abafana abelusayo bebengalitholi ithuba lokuthi belusile babuye bashiye izinkomo bahambe bayodla emakhaya. Babengavumelekile ukuthi bashiye izinkomo zodwa ngoba bezifohla emasimini abantu ngoba ezikhathini zakudalal abantu babetshalile bengawabiyelile amasimu yingakho kwakudingeka zihlale zigadiwe izinkomo. Futhi kwakuyichilo ukuthi baphathe umphako bebedla khona ehlathini izithelo, bezingatshalwa muntu kodwa bebenenkolelo yokuthi uma kushintsha izikhathi zonyaka kunezinyoni zokufika ezifika nembewu … Read more