Izindlela Zokunqamula Imvula Enkulu

Ngezikhathi zakudala kwakuba khona izimvula ezazinetha ngamandla zinethe isikhathi eside uma kuqhathaniswa nesikhathi sanamuhla. Phela uma imvula isinetha isikhathi eside abalimi babengakwazi ukuthi balime nempilo yayingaqhubeki kahle. Kuthi uma ngabe sebelimile izitshalo zabo zazonakala noma zimuke namanzi. Kuthiwa izimvula lezo azifani nalezi zanamhlanje kwakuba imvula enamandla futhi ehambisana nezikhukhula noma iziphepho. Kuqala abantu babakhe ngodaka ngoba phela kubantu abamnyama ukwakha ngezitina zikasimende yinto yamanje. Namanje ziningi izindawo ezinemizi esakhiwe ngodaka ngoba phela abanye abantu abanayo imali yokwakha imizi emihle. Uma imvula inethe kakhulu izindlu zaziwa, imifula nayo igcwale. Abantu abanye babakhe ngasemifuleni kuthi eminye imizi yakhiwe ezindaweni ezingamawa noma izintaba ngoba izindawo eziningi zasemakhaya zinezintaba namawa futhi abantu babengazi ukuthi indawo enjani ekufanele bakhe kuyona okwakuholela ekutheni leyo eyakhiwe ezindaweni ezisezansi igcwale amanzi noma imuke nomfula eyakhiwe eduze nomfula. 

Izindlela zokunqamula imvula
Kwakuthi uma imvula isine kakhulu, abantu babenezinto ababezenza ukuze inqamuke, lemikhuba iyahluka ngokwezindawo zabantu noma ezigodini ezingafani futhi nangokwezinkolelo zabo. Isibonelo sendawo ekwakwenzeka kube nezimvula ezinamandla noma ezinkulu yindawo yakwaMaphumulo. Kuthiwa kukhona lapho abantu bethatha ikati baligccobe ibomvu umzimba wonke bese beyalidedela, liphumele ngaphandle emvuleni. Kuthiwa ngemuva kokwenza lomkhuba imvula yayiya ngokwehla ize iphele. Uma sebekwenzile kwakuthatha usuku olulodwa imvula iphele.

Kwesinye isikhathi abantu babebasa umlilo omkhulu wokupheka amatshe. Kwakuthathwa amatshe angasiwo umgubane afakwe ebhodweni elikhulu lesintu kufakwe namanzi abekwe emlilweni. Phela kunezinhlobo zamatshe kwakungathathwa noma yimaphi amatshe. Futhi kwakuthunywa izingane ukuthi zihambe ziyowathatha zazitshengiswa ukuthi azothatha amatshe awuhlobo oluthize, phela abantu bakuqala babenenkolelo  yokuthi ingane ihlanzekile. Ngesikhathi ibhodwe libila namatshe kuthiwa nemvula ngaphandle yayiqala yehle ukunetha.

Abanye abantu banenkolelo yokuthi uma bethatha ingane engumagcino ekhaya kuthiwe azikhumule bese ziphumele ngaphandle emvuleni, zigxume emvuleni zithi ‘dunu dunu malise’ zizolokhu zisho kanjalo zize zibuyele endlini kuthiwa kwakusa
Endaweni yakwaMaphumulo abantu bakhona kuqala babehamba beyothandaza entabeni. Kuthiwa kwakukhethwa intaba ethize ngoba ziningi izintaba endaweniyakhona. Kuthiwa kwakukhethwa abantu abadala bendawo ukuyothandaza entabeni. Babehamba isikhathi eside ukuyo thandaza, kuthiwa babefike bathandaze kuze kube imvula iyaphela ngoba babekholelwa ekutheni uma ukhuleka entabeni uNkulunkulu noma uMvelinqangi yilapho ekuzwa khona kakhulu ngoba akekho umuntu osuke ekuphazamisa.

English Summary 
Heavy rains affected the lives of people especially in rural areas because they depended in ploughing and livestock to survive. In the olden days there were heavy rains and people had certain ways to deal with it. This article looks at how people tried to stop heavy rains from ruining their houses, plants, killing their livestock etc. These practices differed as per area. 

Some people smeared red soil on the cat and allowed it to go outside while it rains and after a few days the rain would stop. In other areas they made a big fire and put stones in a pot and boiled the stones. Children were sent to collect the stones because there is a belief that they are clean. People would boil these stones until the rain slows down. Other people have a belief that the last born child can also stop heavy rains by doing a certain dance and a song in the rain naked. In some areas when there were heavy rains they would choose a delegation of old people to go to the mountain and pray to God to stop the rain. They will go for days until the rain stops. 

By: Nqobile Mdabe 

Leave a Comment