Umlando Wesibongo SakwaQwabe

Isibongo sakwaQwabe sivele egameni lenye yamadodana kaMalandela, uQwabe. UQwabe wayelanywa nguZulu okwenza imilando yabo ifane. Njengazo zonke izelamani kwaba khona ukungaboni ngaso linye ngokubhekwa kwemfuyo yasekhaya ngoba uQwabe wayekhonze kakhulu ukuzingela engenaso isikhathi sokubheka imfuyo nezinye izinto zomndeni, okwenza ukuthi izinto eziningi zomndeni zenziwe nguZulu owayemncane kunoQwabe. Ngenxa yalokhu uQwabe ushiyile ekhaya waya kozakhela umuzi … Read more

Induna

Induna (plural: izinduna), is a Zulu word, which is a title meaning advisor, great leader, ambassador, or commander of group of warriors. We mostly find these people in rural areas which is commanded by a Chief and it is sub-divided into sections (izigodi). Each section is represented by its democratically elected candidate, who is a … Read more

Amagama esintu okubizwana ngawo

IsiZulu wulimi olujulile futhi ngendlela olunonophele ngayo luze lubonakale nasendleleni esibizana ngayo ukuveza inhlonipho nezinga lalowomuntu esisuke sikhuluma ngaye noma naye ngalesosikhathi. Amagama okubizwana ngawo aveza ubulili, ubudlelwane obakhekile, nalowo obizwayo ukuthi isikhundla anaso noma ingxenye anayo emndenini noma emphakathini. Lezindlela zokubizana zazidala ukuhloniphana, ukubumbana nokuthandana kubantu. Kwenza ukusondelana kwabantu ngemindeni nangokuzalwa kokulamana futhi. Lamagama … Read more

What’s in a Name?

As is the case with many cultures, Zulu names have meanings attached to them that reflect how the parents feel about their new-born child (e.g. Thandiwe, ‘Beloved’). Names can also relate to what the weather was like when the baby was born (e.g. Nomvula, ‘Mother of rain’), or reflect the religious beliefs of the parents (e.g. BongiNkosi, ‘Be grateful to God’). Their … Read more

The Zulu Kingdom

Last Saturday marked 200 years since King Shaka kaSenzangakhona brought together the different African clans to form the Zulu kingdom. Shaka presided as king for twelve years before being assassinated by his half-brothers, Dingane and Mhlangana, with Dingane taking the throne in Shaka’s absence. Since the rule of Shaka, there have been another six Zulu kings, with the current … Read more

Celebrating 200 Years of the Zulu Nation

While the rest of the country celebrated Heritage Day on Saturday, those who consider themselves part of the Zulu nation commemorated their second centenary on the day that was previously referred to as Umkhosi WeLembe, or King Shaka Day. With huge numbers of Shembe followers dressed in all white, and others wearing traditional attire and wielding shields made from … Read more