Imbeleko nokubikwa emadlozini

Le ndatshana ishicelelwe ngu-Mike Msani, yahlelwa ngu-Nkosikhona Duma “Isiko lwafika kuqala kunokukholwa kwama Krestu – ngibona sengathi sesalilahla isiko,” kusho uMxolisi Mkhwanazi ebukeka sengathi unengekile ebusweni. UMxolisi waseMagabeni Township eningizimu yeTheku emavikini amane adlula wenzelwa usiko lwembeleko kanye nesiko lokumubika emadlozini akubo. Lamasiko ngokusho kwakhe abalulekile nangokuba avuselela ukuxhumana okungcono namadlozi akini futhi aze akwazi ukuthi … Read more

Usiko Lembeleko

Ngokosiko lesiZulu umntwana ozelwe uyisibusiso esivela kwabalele, okungamadlozi nakuMvelinqangi. Kungakho kumele enzelwe isiphandla noma imbeleko ukuze abikwe kuwona amadlozi okunenkolelo yokuthi asondelene noNkulunkulu. Isiphandla sitshengisa isiko lokumamukela kanti inyongo achelwa ngayo iwuphawu lokumxhumanisa namadlozi omndeni ukuze aziwe futhi avikeleke. Lomsebenzi wenziwa kubo kwengane (kubokababa) kodwa kuyenzeka kuhluke ukwenza ngezibongo, abanye bathi ingane yokuqala yenzelwa kubo kwayo nasekhaya konina. Umntwana angahlupha … Read more

What’s in a Name?

As is the case with many cultures, Zulu names have meanings attached to them that reflect how the parents feel about their new-born child (e.g. Thandiwe, ‘Beloved’). Names can also relate to what the weather was like when the baby was born (e.g. Nomvula, ‘Mother of rain’), or reflect the religious beliefs of the parents (e.g. BongiNkosi, ‘Be grateful to God’). Their … Read more