Izinkomo zesiNguni esikhathini samanje

Umlando wezinkomo zesiNguni Izinkomo zesiNguni zinomlando omude eningizimu ye-Afrika futhi zibe nomthelela omkhulu emasikweni aseNingizimu Afrika. Igama elithi ‘Nguni’ livela emaqenjini abelusi abafike esikhathini esingamakhulu ambalwa eminyaka abasuka enyakatho baya ezingxenyeni eziseningizimu ye-Afrika. LamaNguni ahamba nezinkomo zawo basakazeka eningizimu ye-Afrika bahlanganisa isiko labo nabanye. Inkosi uShaka wayekwazi ukubaluleka kwamasiko nezomnotho kwalezi zinkomo futhi wathatha imfuyo … Read more

Nguni cattle in the modern age

History of Nguni cattle Nguni cattle have a long history in southern Africa and have had a rich influence on South African culture. The term ‘Nguni’ comes from the groups of pastoralists who over a period of a few hundred years migrated from the north to the southern parts of Africa. These Nguni people moved … Read more

Isizwe SakwaZulu

Kulenyanga yamagugu silindele ukubona abantu abaningi baseNingizimu Afrika besike imvunulo yesintu ngenhloso yokuqhakambisa ukuzigqaja ngobuzwe babo. Kuvamile ke ukuthi kube khona abantu abaveza ukuzazi ukuthi bayisiphi isizwe kodwa bengenalo ulwazi olunzulu ngobuzwe babo. Kuke kwenzeke-ke ukuthi loko kuswela kolwazi kwabo kunomsuka ekubeni buqamama nolwazi. Le ndatshana-ke ihlose ikusondeza ulwazi kulabo abafisa ukusondelana nalo ngendlela elula. … Read more

IsiZulu nezilimi ezihlobene

IsiZulu saziwa njengolwimi olukhulunywa yiningi eNingizimu Afrika kepha alikhulunywa kulelizwe kuphela. Ngonyaka wesi-1914, eYurophu bawuhlukanisa umuhlaba wase-Afrika ngokuthanda kwabo base benza amazwe anjengoMozambhikhi, Zimbabwe, Nayijeriya, eSenegali nokunye. Ngakho ke, abantu abakhuluma ulwimi olufanayo uvamise ukubabona behlukene besemazweni ahlukene; njengabantu abakhuluma isiSwahili, isizwe esisodwa kodwa sihlukaniswe ngalamazwe enziwa ngonyaka wesi-1914 eYurophu. NesiZulu namaZulu ngokunjalo. Bakhona abakhuluma … Read more

The Zulu Shield

Anyone growing up in South Africa, and possibly even people from abroad, would easily be able to recognise the famous Zulu shield. Made from Nguni cowhide these shields are synonymous with Zulu culture, and even today form an important part of Zulu traditions. Originally intended for battle, the shield worked both on a physical and … Read more