Isizwe SakwaZulu

U-Shaka Zulu ungomunye wamakhosi aqave kakhulu emlandweni wamaZulu

Kulenyanga yamagugu silindele ukubona abantu abaningi baseNingizimu Afrika besike imvunulo yesintu ngenhloso yokuqhakambisa ukuzigqaja ngobuzwe babo.

Kuvamile ke ukuthi kube khona abantu abaveza ukuzazi ukuthi bayisiphi isizwe kodwa bengenalo ulwazi olunzulu ngobuzwe babo.

Kuke kwenzeke-ke ukuthi loko kuswela kolwazi kwabo kunomsuka ekubeni buqamama nolwazi.

Le ndatshana-ke ihlose ikusondeza ulwazi kulabo abafisa ukusondelana nalo ngendlela elula.

Lapha sichaza ngamakhosi akwaZulu. Impela isizwe sakwaZulu sasingekho singaka kodwa kwaba khona abangenelela ekusakheni ukuze sibe ilesizwe esikhulu ngendlela esiyiso namuhla. Kudume kakhulu isizwe samaZulu siqumbuka kuMnguni, kanti ngaleyo ndlela sihlobene namaSwati, amaXhosa, amaNdebele, njll.

Lapha sikuchaza kanconywana ke lokhu.

Kuthi amaNguni ahlukaniseke kanhlanu.  Kanjalo-ke kukhona amaNguni, amaMbo, amaNtungwa Nguni, amaLala Nguni, amaDebe Nguni namaThonga.

Kuthiwa bonke laba isizukulwana samadodana kaMnguni. Kuthiwa isizwe samaSwazi sivela kuMbo. KuNtungwa kwaqumbuka uZulu. KuDebe kwavela amaBhaca. Amathonga wona azimela wodwa. AmaLala wona akhipha ubukhosi bakwaMthethwa. Kuthiwa amaNtungwa Nguni wona ayeholwa ngoLuzimane kaMnguni ngenkathi esuka enkabeni yase-Afrika.

Ngokuchaza koSolwazi uMbatha inzalo sikaNtu simi kanje:

Ntu > Lufenulwenja > Mnguni > Gumede > Qwabe > Mnguni >  Luzimane > Malandela > Qwabe no Zulu.

AmaKhosi AkwaZulu

Kanti ubukhosi bakwaZulu bona bumi kanje:

Zulu kaNtombela > Gumede kaZulu > Phunga kaGumede > Mageba kaGumede >  Ndaba kaMageba > Jama kaNdaba > Senzangakhona kaJama > Sigujana kaSenzangakhona > Shaka kaSenzangakhona > Dingane kaSenzangakhona > Mpande kaSenzangakhona > Cetshwayo kaMpande > Dinizulu kaCetshwayo > Solomon kaDinizulu > Cyprian Bhekuzulu kaSolomon > Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu (osabusa namanje, kusukela ngowe-1971).

 

Article Overview

As it is Heritage Month, this article discusses in summary the origins of Zulu nation and its consideration of literature by the likes of Shalo Mbatha, Jabulani Maphalala and others.

3 thoughts on “Isizwe SakwaZulu”

Leave a Comment