Imizekelo

Imizekelo yizindaba ezehlela abanye abantu bese zixoxelwa izingane ezisakhula ukuze zikhule kahle ngenhlonipho nangesizotha, zihloniphe noma yimuphi umuntu omdala hhayi abazali bazo kuphela. Lezindaba yizinto ezenzeka ngempela emiphakathini ethile bese ziyasetshenziswa ukukhulisa kahle izingane. Imizekelo ayifani nezinganekwane. Nazi izibonelo: Ingane nezinswazi Kuthiwa kwakukhona umama owayenengane. Lengane wayeyitotosa kakhulu ngendlela yokuthi uma ifuna into wayengayinqabeli noma kungafanele avume yaze yakhula yabandala inalomkhuba, … Read more

Umama nengane (Inganekwane)

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodw’ elincane umancishane. Kwakukhona umama ehlala nengane yakhe, kulendawo ababehlakuyo yayinamazimuzimu. Umama wayethi uma eya emsebenzini ayishiye yodwa ingane. Wathi umama kuyo uma ngibuya ngizothi imina mtanami imina umama wakho, ngicela ungavuleli muntu lapha endlini ngize ngibuye. Nangampela kwasa ngakusasa wahamba umama. Kanti izimuzimu liyezwa, lathi ngilambe kanje ushiya ingane yodwa … Read more

Udemane no Demazane

Kwesukasukela. Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishana! Kwakukhona umama nobaba behlala nezingane zabo zamantombazane ezimbili, endala kunguDemazane encane kunguDemane. Umama nobaba babehamba njalo ekuseni baye kolima emasimini buqamama nekhaya labo bashiye amantombazanyana abo ekhaya. Ngelinye ilanga besalima bezwa ngenyoni ith’: “Umhlaba kababa lodlala amavila ngegejana phoqo phoqo, mbewana saka saka, zidinjana mbembe”. Kwaphuka wena … Read more

Uchakide

Kwasukasukela… Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogoswane ibhodwe elincane umancishane Emandulo izilwane zisakhuluma kwakukhona uchakide ezihlalela yedwa kwakhe. UChakide wayejwayele ukuthi uma eqeda ukudla alale, kodwa njalo wayevuka eselambile. UChakide waba nokusola ukuthi kukhona omnyonyobelayo uma elele, amvule esiswini adle ngoba wayengazi ukuthi kushonaphi uma kungathathwanga muntu. Ngelinye ilanga waxoxela umngane wakhe ngalodaba. Umngane wakhe wathi naye akazi ukuthi ukudla kushonaphi. Waqhubekela … Read more