UMantolwane nekameli lakhe

UMantolwane wayehlala yedwa entabeni. Wayehlala endlini encane. Engazihlanganisi nabanye abantu. UMantolwane wayefuye ikameli, wayethwala ngalo izinto zakhe uma ehamba. Kwakubanda ngalobobusuku. Wabophela ikameli emnyango, ngentambo ende. Wase eyazisonga naye ngengubo walala. Engakutholi ukufudumala phezu kokuba esezisongile ngengubo. Lase limemezile ikameli, “Nkosi yami, ngiyagodola lapha ngaphandle. Ungeze wangivumela ngifake ikhala endlini ukuze lifudumale.” Waphendula uMantolwane, “Yincane … Read more

UBuhlalusebenkosi

Kwasukasukela! Kwakukhona intombazane enhle, yabe iyindodakazi yenkosi. Yabe ithandwa kakhulu nguyise, yayinezimpelesi ezaziyigada ziphinde ziyenzele konke ekufunayo. Lezizimpelesi kwakungamantombazane, amanye awo ayenomona. Intombazane yenkosi yayihlala esigodlweni, kwakuthi uma seyithomba ihambe iyokha ibovu emphandwini owawusehlathini. Umphandu kwabe kungumgodi omkhulu owabe usehlathini. Lwafika usuku lokuthi uBuhlaluse ahambe aye kokha ibovu. Bamthatha ababezohamba naye kanye nezinye izintombi bangena … Read more

Iziphicaphicwano

Iziphicaphicwano kwakuwumdlalo owawunedumela nesasasa kubantu abadala nezingane owawudlalwa ngezikhathi zakudala. Unomthelela ekusizeni kokusebenzisa ingqondo ngokujulile nokuthi ufundise ngezinto zempilo nalokho esikubona nsuku zonke. Lomdlalo wawudlalwa abadalala nabancane. Kwakuyindlela yokudlulisa isikhathi futhi kuchithwa isizungu. Lomdlalo wawudinga ukuthi ube umuntu okwaziyo ukujula ngokomqondo ngoba imibuzo yakhona yayifuna ube ngumuntu oqaphelayo izinto emhlabeni ngoba wawudinga ulethe impendulo ngokuthi … Read more

Izinkolelo Zabantu Ngokwenzeka Emizimbeni Yabo

Kunezinkolelo abantu abanazo ngezinto ezisuke zenzeka ngesikhathi esithile emizimbeni yabo njengokuthi kusuke kukhona into ezokwenzeka, okungenzeka kube okuhle noma okubi. Lomkhuba abantu abaningi bakhule kuyizinkolelo ezazishiwo ngabantu abadala nabo bakholelwa ukuthi kuyenzeka ngempela lokho. Nazi izibonelo ngezansi: Njengokuthi Uma udlula endaweni enemimoya emibi, bathi uzwa izinwele zishwaqa, ushaywe wuvalo kuqhaqhazele namadolo kodwa ungabonanga noma ungezwanga … Read more

Insimu KaNomkhubulwane

Sixoxisane noMama uThangithini Ngcobo onguMaNdlovu ngomkhosi kaNomkhubulwane. Uhlala  esigodini saseMgcweni endaweni yaseNtshangwe. Ukhule endaweni yangakubo omama asebekhulile belima insimu kaNomkhubulwane naye useze waba yingxenye yabo. Ezindaweni eziningi lomkhosi uyahlonishwa, yilapho njalo ngaphambi kokuthi abantu baqale ukulima bahambe baye kolima insimu kaNomkhubulwane. Ngemuva kwalokho bonke abantu bayakwazi ukuqala ukuzilimela emasimini abo. Akubona bonke abantu ababayingxenye yalabo abasuke bezolima … Read more

Inkosi eyayithanda Izinganekwane

Kwasukasukela! Cosu! Emandulo lapho wawusancinza itshe likhale igazi, kwakukhona inkosi ethize, lenkosi yayizithanda izinganekwane kakhulu. Yayicela abantu besizwe sayo ukuba bayixoxele izinganekwane. Abantu babejwayele ukuyixoxela izinganekwane ezimfushane ezaziyishiya inganelisekile. Kuthe ngelinye ilanga yabiza amabutho ayo yathi kuwona ifuna umuntu ozoyixoxela inganekwane ende, lowo oyokwenza njalo izomuganisela ngendodakazi yayo bese imxoshise nangezinkomo. Bonke bazimisela ngokuyixoxa inganekwane … Read more