Uhheshe nesikhukhukazi

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona ! Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishane Kwakukhona usikhukhukazi owayakhelene nohheshe beyabangani abakhulu behlala ngokuvakashelana. Ngelinye ilanga isikhukhukazi saboleka inaliti yokuthunga kumngani waso uhheshe. Sasifuna ukuthungela amachwane aso izingubo zawo. Uhheshe wamboleka umngani wakhe inalithi, nangampela wathunga usikhukhukazi wathunga nokwakhe. Wakhohlwa ukubuyisela inalithi lapho beyiboleke khona yaze yalahleka. Wafika esezoyifuna uhheshe. Wathi useyoyithatha lapho kade yibekekhona ayisekho, … Read more

Mashayabhuqe

Umklomelo wophume phambili emncintiswaneni wokubhala isiZulu ngokujulile ohlelwe umkhandlu weTheku ngaphansi kwabezomtapho wolwazi onyakeni ka 2008.  UThandi wayenabangani, amagama abo kwaku nguThabani, uLifa, uSmiso noHlengiwe. Wayebathanda abangani bakhe. Aphinde alale nabafana. Ugogo wakhe wayengakwazi lokho, kodwa wayekhuza ethi akangahambi ebusuku. Babebhema izidakamizwa bephuza utshwala badakwe baze balale. UThandi wayesebenzisa ucansi nabangane bakhe. UGogo wayemnikeza ukudla athi, “Cha … Read more

UMantolwane nekameli lakhe

UMantolwane wayehlala yedwa entabeni. Wayehlala endlini encane. Engazihlanganisi nabanye abantu. UMantolwane wayefuye ikameli, wayethwala ngalo izinto zakhe uma ehamba. Kwakubanda ngalobobusuku. Wabophela ikameli emnyango, ngentambo ende. Wase eyazisonga naye ngengubo walala. Engakutholi ukufudumala phezu kokuba esezisongile ngengubo. Lase limemezile ikameli, “Nkosi yami, ngiyagodola lapha ngaphandle. Ungeze wangivumela ngifake ikhala endlini ukuze lifudumale.” Waphendula uMantolwane, “Yincane … Read more

UMadinqi – Inganekwane

Kwasukasukela! Cosu… Kwakukhona unkosikazi nendoda, babenomntwana oyedwa womfana, igama lakhe kwakunguMadinqi. Babefisa ukuba nomunye umntwana wentombazane kodwa babengamtholi. Umfana wayenesizungu edlala yedwa. Kuthe ngelinye ilanga ubaba wakhe wakhuluma nomama womfana ukuthi kungcono bamthengele inja azodlala nayo. Wavuma umama, yathengwa inja eyithanda futhi eyinakekela umfana. UMadinqi wayesekhulile eseneminyaka eyishumi nanye, abazali bakhe babona kungcono ukuthi baye enyangeni ukuze bathole … Read more

UBuhlalusebenkosi

Kwasukasukela! Kwakukhona intombazane enhle, yabe iyindodakazi yenkosi. Yabe ithandwa kakhulu nguyise, yayinezimpelesi ezaziyigada ziphinde ziyenzele konke ekufunayo. Lezizimpelesi kwakungamantombazane, amanye awo ayenomona. Intombazane yenkosi yayihlala esigodlweni, kwakuthi uma seyithomba ihambe iyokha ibovu emphandwini owawusehlathini. Umphandu kwabe kungumgodi omkhulu owabe usehlathini. Lwafika usuku lokuthi uBuhlaluse ahambe aye kokha ibovu. Bamthatha ababezohamba naye kanye nezinye izintombi bangena … Read more