Udemane no Demazane

Kwesukasukela.
Cosi!
Kwakukhona!
Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishana!

Kwakukhona umama nobaba behlala nezingane zabo zamantombazane ezimbili, endala kunguDemazane encane kunguDemane. Umama nobaba babehamba njalo ekuseni baye kolima emasimini buqamama nekhaya labo bashiye amantombazanyana abo ekhaya. Ngelinye ilanga besalima bezwa ngenyoni ith’: “Umhlaba kababa lodlala amavila ngegejana phoqo phoqo, mbewana saka saka, zidinjana mbembe”. Kwaphuka wena geja kwachitheka wena mbewu zabuyela lapho kadezikhona izidindi. Baqoqa bagoduka.

Babuyela ngakusasa yabuya futhi leyonyoni “Umhlaba kababa lodlala amavila ngegejana phoqo phoqo, mbewana saka saka’ zidinjana mbembe”. Wasuka ubaba wajaha inyoni yabaleka yaze yafika kweziningi, wangabesayibona leyezimanga. Wathi uyayibamb’ inyoni yathi wabamba mina wayekalo nenye yashokanjalo. Waze wagcina esebambe leyo ayeseyibambile. Wagoduka waya ekhaya nayo ediniwe, Wathi uma efika ekhaya wayibeka etafuleni, yezwakala isizikhalela inyoni ngicela ungangibulali mina ngiyinyoni enya amasi.

Wathi ubaba kuyo nyoni yami, nyoni yami, inya amasi yathi kwi! uhhudo olumhlophe. Wajabula ubaba wabiza unkosikazi wathi makapheke uphuthu, lwavuthwa uphuthu badla amasi bashayesentwala. Bavuka ngakusasa umama nobaba bayemasimini bahlakula kahle abaphazanyiswanga yilutho baze baqenda okosuku. Ngakusasa baphindela. Izingane ekhaya zasala zavakashelwa abangane bazo. Ngenjabulo layikhaya kukhona inyoni enya amasi. Hawu! inyoni enya amasi, ifike nobani? Nobaba. Ihleli esisefeni sayo, bayithatha ngaso bayibeka phezu kwetafula.

Bathi nyoni kababa yinya amasi. Yathi ngikhipheni ningibeke phezu kwetafula. Bayikhipha esisefeni bayibeka etafuleni. Bathi nyoni kababa yinya amasi, yathi ngibekeni phambi komnyango. Bayibeka, bathi nyoni kababa yinya amasi. Yathi ngibekeni phezu kwesibaya, yasuka yandiza yabaleka. Bayisukela baze bafika lapho ziziningi khona. Bathi bayayibamba yathi wabamba mina wayeka lo. Zonke zathi wabamba mina wayekalo. Bazebagcina sebebambe noma yiyiphi.

Bafika abant’ abadala, wayithatha ubaba ulambe uyafa, nyoni yami, nyoni yami yinya amasi kwi! uhudo olumnyama. Waphinda futhi wacela ukuthi inye amasi, yathi kwi! uhudo olumnyama. Izingane wazibuza zaphika wazithembisa induku yasho encane, uDemazane baba uyikhiphile ekhiphela abangane bethu yasuka yabaleka. Basuka bajaha uDemazane ubaba nomama bembuza inyoni wabaleka waze wangena esizibeni. uDemane akakwazi ukuzithwesa emfuleni akhale akhalele usisi wakhe owaphoseka lapha.

Demazane, Demazane phum’ ungethwese. Wathi uDemazane uthi kifi kifi mtakababa, oyihlo nonyoko mntakababa, bangishaya mntakababa bangiphose esizibeni mtakababa, bathi mangidliwe isiziba mtakakababa, yathi iNkosi yesiziba mangiyekwe mntakababa, ngibeyiNkosi yesiziba mntakababa, waphuma wamthwesa wathi ungasho ekhaya. Wagoduka bambuza ukuthi uthweso ubani wathi uzithwese yena. Ngelinye ilanga uDemane wathi usaya kokha amanzi, umama  nobaba wakhe bamlandela benyonyoba engababoni, befuna ukubona ukuthi uthweswa ubani umfuleni. Wafika wakha amanzi wasememeza esakhala kudadewabo ukuthi azomthwesa, bamuzwa bathula nje waphendula. Nodadewabo waphuma ethi uzomthwesa. Uthe esathi uyaphuma bambamba abazali bakhe bagoduka naye. Bangabe besamshaya bahlala bonke.

Cosi cosi yaphela.
Yaze yamnandi indaba yakho.

English Summary
This is a legend story of a poor family. Everyday, mother and father left their homestead to plough land so that they can get food for their two girls Demane and Demazane. One sunny day, a bird approached them and start singing about the land being their father’s and people are ploughing on it. Then the bird commanded the grass to grow again and the seeds were removed from the soil. Both parents were amazed by that and went home disappointed. The next day the same thing happened and the father chased the bird to a big forest where there were lots of the same bird. He tried to grab each and every bird and most denied the knowledge of that until the father found the correct bird. He was very angry when he took it to his house. The bird was heard singing that it was a bird of sour milk and asking the man not to harm it. And it proved that it was right. The family was very happy and they kept the bird safely.

Everyday they would ask the bird to give sour milk and they feasted. One day, the girls told their friends about the bird and they wanted to see if it was true. Instead of the bird giving sour milk it asked the children to remove it from the cage and it flew away. The parents were angry with their children and tried to discipline the older one but she ran away and she drowned. The younger girl had a problem of who was going to help her to carry a pot with water every time when fetching water. One day she cried for her sister’s help not knowing that her sister was living under the water. She came out and helped her. When the family questioned her about who helped her she lied and said she did it herself until her parents decided to follow her without her knowledge and her sister again helped her, that is when her father grabbed her and they were reunited again.

Leave a Comment