Imfuyo Yomuzi Wesintu

Imfuyo Yomuzi Wesintu Ezizweni zesintu ezihlukene, okubalwa kuzo amaZulu, amaSwazi, amaXhosa kanye nabeSotho ukubalwa ezimbalwa, kukholelwa kakhulu ekufuyeni, okubalwa khona izimbuzi nezinkomo. Abanumzane besizwe samaZulu baziqhenya kakhulu ngemfuyo, futhi isibaya sendoda isona esenza ihlonishwe kakhulu. Lana sizodingida ngemfuyo yomuzi wesiZulu, okubala kuwo okufuywayo, imibala yezinkomo yesintu, amabanga okukhula kwezinkomo kanye noku nakekelwa kwazo izinkomo. Imfuyo … Read more