Imfuyo Yomuzi Wesintu

Imfuyo Yomuzi Wesintu Ezizweni zesintu ezihlukene, okubalwa kuzo amaZulu, amaSwazi, amaXhosa kanye nabeSotho ukubalwa ezimbalwa, kukholelwa kakhulu ekufuyeni, okubalwa khona izimbuzi nezinkomo. Abanumzane besizwe samaZulu baziqhenya kakhulu ngemfuyo, futhi isibaya sendoda isona esenza ihlonishwe kakhulu. Lana sizodingida ngemfuyo yomuzi wesiZulu, okubala kuwo okufuywayo, imibala yezinkomo yesintu, amabanga okukhula kwezinkomo kanye noku nakekelwa kwazo izinkomo. Imfuyo … Read more

Imithi Yemfuyo

Imithi yemfuyo Isizwe samaZulu sikholelwa kakhulu emfuyweni, uma ungumnumzane ongafuyile awuhlonipheki kangako emphakathini. Ukufuya lokhu ngokunye kwezinto ezitshengisa amandla omnumzane noma usokhaya ekhaya. Ukufuya lokhu kusho lukhulu kumaZulu, njengoba imfuyo isetshenziselwa izinto eziningi, ngengokuhlaba uma kunomcimbi, ukulobola, kanye nokuhlawula, uma sibala izinto ezimbalwa. Nayo ke imfuyo kunemithi ethile esetshenziswayo, isetshenziselwa yona ukulapha egulayo, ukuyandisa imfuyo … Read more