Izaga Ezingokweseka Imizi

Ezingokweseka imizi
Akukho muzi ongathunqi ntuthu: Akukho muzi lapho kungaveli nokuncane ukuxabana.
Akukho mfula ongahlokomi: Yonke imizi inezindaba nezingxabano zayo.
Akumfula ongazwekali: Yonke imizi inezindaba nezingxabano zayo.
Induku kayinamuzi: Ungeke ume umuzi lapho indoda ikhuluma ngomshiza.
Induku kayiwakhi umuzi: Ungeke ume umuzi lapho indoda ikhuluma ngomshiza.
Igugu liyadonsiswana: Ukuze abantu abaganene bahlalisane kahle kufanele basizane, bazwelane, babambisane.
Kothiwa ukhuni ledungamuzi: Umuzi lapho kuhlale kuliwa khona.
Ikhanda elixegaxegayo lofulela abafazi: Umthetho wendoda emzini wayo kufanele uthotshelwe.
Inxele kaliwubusi umuzi: Akuvamile ukuba indlafa iqhamuke ngasekhohlo.
Inxele kaliwudli umuzi: Akuvamile ukuba indlafa iqhamuke ngasekhohlo.

Ezingokukhuliswa kwabantwana
Umuthi ugotshwa usemanzi: Umntwana kufanele aqondiswe indlela esemncane ngoba koba lukhuni lapho esemdala.
Uthingo lugotshwa lusemanzi: Umntwana kufanele aqondiswe indlela esemncane ngoba koba lukhuni lapho esemdala.
Zibanjwa zisemaphuphu: Umntwana kufanele aqondiswe indlela esemncane ngoba koba lukhuni lapho esemdala.
Libunjwa liseva: Umntwana kufanele aqondiswe indlela esemncane ngoba koba lukhuni lapho esemdala.
Inyoni ishayelwa abakhulu: Umntwana kufanele azise abazali bakhe lokho akutholayo akwethule kubo ngoba impumelelo yabantwana yiqholo labazali.
Inkunzi isematholeni: Abantwana kufanele bakhuliswe kahle ngoba kuzoqhamuka abaholi bangomuso.

Eziphathelene nemindeni
Impi yomndeni ayingenwa: Nxa kuxabana umndeni buyela eceleni ngoba bazobuye bathelelane amanzi babuye baphendukele wena.
Umndeni kawufakani mbedu: Umndeni uvama ukuhlala ngokuxabana
Impi isesendeni: Baxabene bona abomndeni
Umlando woniwa ngabalandakazi: Yibo abozalo abona icala lomndeni.

Amalima onke ahlanganyelwa yisindeni: Kushiwo ngumzali lapho abantu bakhe sebemsiza.
Ukuzala ukuzelula: Kushiwo ngumzali lapho abantu bakhe sebemsiza.
Ukuzala ukuzilungelela: Kushiwo ngumzali lapho abantu bakhe sebemsiza.
Ukuzala ukwanda ngamazwane: Kushiwo ngumzali lapho abantu bakhe sebemsiza.

Inkonyane yenye iyayiqhubusha eyayo iyayikhotha: Umuntu uye athande abakhe abantwana angabathandisisi abantwana babanye abantu.
Imbuzi ilele phezu kwezinyanya: Umzali uvikela umntanakhe.
Intandane enhle ikhothwa ngunina: Kungcono umntwana oyintandane asale nonina kunokuba asale noyise ngoba unina unothando olujulile.
kunolukayise futhi ukwazi kangcono ukubheka abantwana.
Inkonyane enhle ikhothwa ngunina: Kungcono umntwana oyintandane asale nonina kunokuba asale noyise ngoba unina unothando olujulile kunolukayise futhi ukwazi kangcono ukubheka abantwana.
Unina ngunina maZulu: Akekho umuntu ofana nonina uyakuthanda, akukhathalele, akwenzele konke okudingayo njengengane yakhe.

Ingane igaba ngonina: Ngesinye isikhathi umntwana uyachwenswa ngoba ethembe unina.
Imamba ichoboza amaqanda ayo: Abantwana basizwa ngabazali babo.
Akunyathi yahlulwa yithole: Akukho mzali owehlulwa ngumntwana wakhe.
Akunyathi yaphika nethole: Umuntu osekhulile akasenawo amandla alingana nawabancane.
Akukho silima sindlebende kwabo: Noma umuntu angaze abenjani uyathandwa kubo, izici zomuntu azibonwa kubo.
Ingwe ikhotha amabala ayo amhlophe namnyama: Umuntu kufanele aphathe ngokufanayo bonke abantu bakhe.

Akudlozi lingayi ekhaya: Uma selenziwe isiko lokubuyisa idlozi, liyabuya lizobheka umuzi. Ngoba noma lithukuthele kalidukeli kweminye imizi.
Akudlozi laya endlini layeka kwabo: Abantu abazishiyi izihlobo zabo njengoba nedlozi kaliyi kwabanye liphindela kwabo.

By: Mbusiwa Zuma
Source: Inqolobane Yesizwe

Leave a Comment