Izaga: Ingxenye Yesibili

Izaga Ezifungelayo noma Ezisongayo

 • Umlungu angathunga isicoco – Ngeke kwenzeke lokho ozama ukukukwenza
 • Bungachitheka bugayiwe – Kusho ukuthi ngeke kwenzeke lokho
 • Uyobe uyakwazi ukuphuma nesikhuni emanzini – Uyobe uyakwazi ukwenza kwenzeke
 • Ngiyihulule imfibinga dadewethu kababa – Lesi saga sisho ukuthi ngeke kwenzeke lokho
 • Uyoze fike kwaMgadula, kwaMbilemhlophe – Uyoze uphele inkani ungazange uphumelele

Lezizaga zisho into eyodwa kodwa zibekwa ngendlela ehlukile, lokho okusho khona ukuthi ulimi lukaMageba lunone kanjani futhi luhlobe kanjani uma kukhulunywa. Lezizaga zishiwo uma umuntu ekufisela okubi aze agcine ngokukuphimisa ngomlomo ekusho, ziyalandula futhi ziyafungela okungekuhle phandle ke uma wenza into ngenkani okuthiwa ungayenzi, ngoba zisuke zikutshela ukuthi umvuzo walokho okwenzayo awukho.

  Izaga ezisho ukuthi okwenzayo kunomvuzo noma umphumela

 • Akudlozi laya endlini ladela kwabo – Umphumela wezenzo ubuya nomqali wazo
 • Izinyosi zidla umvuzo wazo – Umuntu udla umvuzo wezithukuthuka zakhe noma izithelo zokusebenza kwakhe
 • Umvunisi ubuya nengqobe – Lokho okwenzayo kunomvuzo wakho.
 • Kuhlonishwana kabili – Umuntu usiza obemsizile naye
 • Isikhuni sibuya nomkhwezeli – Uma wenza okubi umvuzo uba mubi kuwena menzi wokubi

Izaga ezicebisanayo noma eziqhaphisanayo

 • Uzulelwa amanqe – Ulengela egibeni lokufa
 • Ubogawula ubheke – Kushukuthi uboqaphela kokwenzayo
 • Kusinda ezakwaluvalwana – Lokhu kusho ukuthi isibindi sakho sizokufaka enkingeni noma singakulamizisa
 • Inkukhu iyalusola uhlamvu – Kukhona isife olengele kuso
 • Zibomvu – Lesaga sisho ukuthi uzokubamba umnikazi wento oyebayo

Lana sithe qephuqephu kwizaga okusho khona ukuthi ziningi ezisele, nesiZulu siyasho ukuthi inkosi ayiqedwa ingakho sikhe phezulu kwakhona eziningi ezisalayo.

Okubalulekile ngezaga ukuthi wazi ukuthi zisho ukuthini noma nje incazelo yazo icashile. Izaga ezinye zezinto esiziqhenya ngazo thina maZulu ngoba ulimi siluhloniphisa ngazo uma sibhunga noma sibonisana ngokuthile.

Brief Overview

This article continues with the proverbs that one elaborated about in another article, this is the second part which just adds more to the previous content about proverbs.

 

Leave a Reply