Izimpawu Ezikhombisa Ukuthi Utshwala Lwesintu Lwenziwa nini Ekhaya

Ingxoxo noMama Juliya Cele. obesichazela ngezindlela abantu ababebona ngazo uma sekudingeka kwenziwe utshwala lwesintu ekhaya. Sizoqlala sibheke ukubaluleka kotshwala besintu, ngezikhathi zasemandulo utshwala lwesintu lwaluhlale lukhona emzini wendoda ngoba lwaluthandwa kakhulu abanumzane emizini yabo nokuthi uma kunesihambi kwakubalulekile ukuthi sifike sithole okuphuzwayo ekhaya. Obabamkhulu kwakuba into ababeyiphuza kakhulu noma bezihlalele ndawonye bezixoxela izindaba zabo. Kanti … Read more

Isiko Lokuzila uma Kukhotheme Inkosi Noma Umuntukazana

Makhosazana Mdabe Ziningi izindlela abantu abazilandelayo uma kukhona umuntu odlulile emhlabeni noma oshonile. Lezindlela zihlukene ngokuthi umuntu ukholelwa kuphi njengamaKrestu alandela eyawo indlela, aMaNazaretha nawo alandela eyawo kanye nabanye abantu. Contents 1 Uma Kukhotheme Inkosi 2 Uma kushone umuntu(kazana) 3 Ngosuku lomngcwabo 4 English Summary Uma Kukhotheme Inkosi Ngosiko laKwaZulu akushiwo ukuthi inkosi ishonile kuthiwa … Read more

Ukukhishwa Kwethwasa Ethongeni

Mhla zingu 17 February 2013 sihambele umcimbi wokukhishwa kwethwasa endaweni yaseNanda. Belithwasiswa uMama Maphumulo, umcimbi wenziwe emzini wakhe noma lona belingahlali khona ngenxa yokuthi belisebenza lihlala ekhaya lalo njengoba isikhathi esiningi amathwasa ahlala lapho esuke efundela khona umsebenzi wobungoma njengokuthi uma linengane liyakwazi ukuthhwasa lihlala ekhaya. Kodwa kunezikhathi ekufanele liye lapho elithwasela khona liyofunda ezinye … Read more