Tag Archives | Ekhaya

Zulu beer

Zulu Beer – Utshwala besiZulu Zulu beer is an alcoholic beverage which is brewed mostly by women, over a three-day period. The brew is made by some Coloured families in Mariannridge who still practice their Zulu customs and traditions. Zulu beer is made for funerals, weddings, feasts and other traditional occasions. Zulu beer is a […]

Continue Reading

Ukwakhiwa Kwamaqhugwane

Ukwakhiwa kwezindlu zasemandulo ezaziwa ngamaqhugwane noma ngoguqasithandaze (ngenxa yeminyango yazo emifishane) kwekungeyona into eyayithatha isikhathi eside. Abantu babenenkolelo yokuthi uma befihle amakhanda abo kuphelile. Lapha sibheka ukwakheka komuzi womnumzane. Ngalezozikhathi okunye okuphawulekayo ukuthi abantu babakha izindlu ezifanayo, wayengabonakali odla izambane likapondo nalowo ekulala ikati eziko kuyena. Amaqhugwane ayakhiwa ngotshani, izingodo kanye nesikhumba senkomo okwakuvalwa ngaso […]

Continue Reading

Ukwakheka Kwesigodi, Ukuqanjwa Komuzi Wesibongo Esisodwa

Isigodi indawo eyakhelwa ngabantu besibongo esisodwa isikhathi esiningi. Bese beba nomholi wabo okuvamise ukuthi kube ngumuntu omdala kubona ogcina eseyinkosi yabo. Labantu iningi labo liyazalana ngenxa yesibongo esifanayo kodwa futhi kuyenzeka kubekhona nabafika bezocela indawo yokuhlala endaweni bengebona abozalo lwakulowomuzi. Ezindaweni zasemakhaya abantu bayasikelwa indawo yokuhlala ngumholi womphakathi noma ingane uma isikhulile isisezingeni lokuqala umuzi […]

Continue Reading

Ukuzila noma ukuhlonipha kukamakoti emzini

Sixoxisane noGogo wakwaZungu ngadlula kukhona ngesikhathi engumakoti osemncane. Usixoxele ngahlangabezana nakho ngesikhathi eganela emzini wakwaGwala. Uthi ngesikhathi sabo besakhula kwakuyihlazo elikhulu ukuthi insizwa noma intombi ize ihlanganise iminyaka engamashumi amabili ingaganile noma ingaganiwe. Bekujwayeleke ukuthi umuntu uma eneminyaka eyishumi nesithupha abe eseganile.  Uma kwenzekile wadlula kulesikhathi ekufanele ngabe sewugana ngaso umndeni ubuhlangana kucutshungulwe ukuthi ngabe […]

Continue Reading

Ukuzenzelela Kukamakoti Emzini

Esikhathini sakudala noma emandulo nakuso isikhathi esiphila kusona kusenzeka lokhu kokuthi umakoti athande ukuzenzela kubantu basemzini ikakhulukazi umamezala. Lokhu kubizwa ngokubucuza amagabade. Uma umakoti eganile uzama kakhulu ukuthi asondelane nomamezala wakhe, ukuze amthande. Kunenkolelo yokuthi umamezala uyena ongakwakhela umuzi wakho noma akubhidlizele wona. Ngokuzenzelela kuyena umakoti usuke elungiselela isikhathi lapho izinto zingasamhambeli kahle emzini ukuthi […]

Continue Reading

Ukuxhumana Kwezinto Ezifundiswa Intombazane Uma Izoya Kogana

Intombazane uma isizoya kogana iyalulekwa kubo ogogo nentombi eziphethe (iqhikiza). Kusuke kuwukumluleka ngoba lapho eya khona akusekona kubo, futhi uya kubantu angabazi. Kumele abe nendlela ehloniphekile nenesizotha azoziphatha ngayo, nokumbonisa ngezinto angase ahlangabezane nazo emzini ukuze akwazi ukukunqoba ngoba akafuneki umabuyemendweni. Ngokwesintu umakoti uma eyogana uyakotiza ekhaya elikhulu. Yingakho bekuganwa umuntu esemncane ngoba kumele anyakaze […]

Continue Reading