Ukwakheka Kwesigodi, Ukuqanjwa Komuzi Wesibongo Esisodwa

Isigodi indawo eyakhelwa ngabantu besibongo esisodwa isikhathi esiningi. Bese beba nomholi wabo okuvamise ukuthi kube ngumuntu omdala kubona ogcina eseyinkosi yabo. Labantu iningi labo liyazalana ngenxa yesibongo esifanayo kodwa futhi kuyenzeka kubekhona nabafika bezocela indawo yokuhlala endaweni bengebona abozalo lwakulowomuzi. Ezindaweni zasemakhaya abantu bayasikelwa indawo yokuhlala ngumholi womphakathi noma ingane uma isikhulile isisezingeni lokuqala umuzi … Read more

Ukuzila noma ukuhlonipha kukamakoti emzini

Sixoxisane noGogo wakwaZungu ngadlula kukhona ngesikhathi engumakoti osemncane. Usixoxele ngahlangabezana nakho ngesikhathi eganela emzini wakwaGwala. Uthi ngesikhathi sabo besakhula kwakuyihlazo elikhulu ukuthi insizwa noma intombi ize ihlanganise iminyaka engamashumi amabili ingaganile noma ingaganiwe. Bekujwayeleke ukuthi umuntu uma eneminyaka eyishumi nesithupha abe eseganile.  Uma kwenzekile wadlula kulesikhathi ekufanele ngabe sewugana ngaso umndeni ubuhlangana kucutshungulwe ukuthi ngabe … Read more

Ukuzenzelela Kukamakoti Emzini

Esikhathini sakudala noma emandulo nakuso isikhathi esiphila kusona kusenzeka lokhu kokuthi umakoti athande ukuzenzela kubantu basemzini ikakhulukazi umamezala. Lokhu kubizwa ngokubucuza amagabade. Uma umakoti eganile uzama kakhulu ukuthi asondelane nomamezala wakhe, ukuze amthande. Kunenkolelo yokuthi umamezala uyena ongakwakhela umuzi wakho noma akubhidlizele wona. Ngokuzenzelela kuyena umakoti usuke elungiselela isikhathi lapho izinto zingasamhambeli kahle emzini ukuthi … Read more

Ukuxhumana Kwezinto Ezifundiswa Intombazane Uma Izoya Kogana

Intombazane uma isizoya kogana iyalulekwa kubo ogogo nentombi eziphethe (iqhikiza). Kusuke kuwukumluleka ngoba lapho eya khona akusekona kubo, futhi uya kubantu angabazi. Kumele abe nendlela ehloniphekile nenesizotha azoziphatha ngayo, nokumbonisa ngezinto angase ahlangabezane nazo emzini ukuze akwazi ukukunqoba ngoba akafuneki umabuyemendweni. Ngokwesintu umakoti uma eyogana uyakotiza ekhaya elikhulu. Yingakho bekuganwa umuntu esemncane ngoba kumele anyakaze … Read more

Ukuvakasha Kwesoka Okokuqala Kubo Kantombazane

Ngokwesintu umuntu wesilisa uvakashela intombi ngemuva kokuqomana ngokusemthethweni noma ukumiswa kweduku. Kodwa phela lokhu akuvele kwenziwe budedengu, kufanele kuhlonishwe abadala ekhaya noma sebazi ngalabo abathandanayo. Intombi ezovakashelwa kufanele yazise odadewabo ngesoka elizayo. Lokhu kwakwenzelwa ukuthi bakwazi ukulilungiselela nokuthi bayiyale ngendlela yokuziphatha ngoba phela kwakungasho ukuthi sebeganene. Bazoyisiza nangokuthi bayindlalele lapho bezolala khona nesoka layo. Babelala … Read more

Ukutshalwa Kwabhatata

Ubhatata isitshalo esitshalwa ezindaweni zasemakhaya esimnandi futhi esinomsoco. Lesisitshalo singesinye esithela ngaphansi komhlabathi njengamadumbe, amazambane kanye namantongomane kanti futhi kuthatha isikhathi eside ukuthi silungele ukudliwa. Imbewu Kabhatata Imbewu kabhatata ayifani nezinye izimbewu eziyizinhlamvu, wona uma ufuna ukuwutshala ukha amakhasi awo lapho ukade utshalwe khona, kujwayeleke ukuthi uma kukhona okade ewutshalile endaweni angawuvuni wonke ngoba enzela … Read more