Indawo yokulusa eCongo naseMtshebheni, iNanda

Indawo yaseCongo iyindawo enemizi eminingi ehlangene noma esondelene. Ngonyaka ka 2000 kwaqala ukuthi kube khona intuthuko kulendawo. Kwakhiwa imigwaqo kanye nezindlu zemixhaso kahulumeni. Abantu bakulendawo bayakuthanda ukulima kanye nokufuya. Ngenxa yokuthi indawo ayisekho kahle endaweni kunezindawo lapho belima khona nalapho kuluselwa khona izinkomo. Idlelo lezinkomo nezimbuzi Imfuyo ehlanganisa izinkomo nezimbuzi zikhashelwa endaweni evulekile ngasemfuleni kwaMamomhlophe. … Read more

Izinkolelo ngokwenziwa ngabantu

Ukuhlukaniswa kwabantu ababili abakhulelwe ekhaya Kuqala obaba mkhulu babeba nesithembu kwakuthi uma kuzwakala ukuthi bobabili noma bobathathu omama bakhulelwe kudingeke ukuthi bahlukaniswe ngezindawo zokuhlala. Lokhu kwakwenziwa uma kuwukuthi bonke bahlala ndawonye noma egcekeni elilodwa babehlukaniswa bahanjiswe ezihlotsheni ngoba kwakubalekelwa ukuthi uma behleli ndawonye ezinye zezingane zabo ngeke ziphile. Uyedwa owayesala ekhaya laba abanye babevakashelwa ngubaba … Read more

Isiqatha or Shakes

Contents 1 History of Isiqatha 2 Recipe 3 Ingredients 4 Method History of Isiqatha Isiqatha which is also called shakes is an alcoholic drink which originated in the 1950’s when the Zulu’s migrated to Cato Manor to look for work. Isiqatha which is a highly fermented drink, was brewed by the women and sold to the male residents for a … Read more

Izindawo zokubeka impahla ekhaya

Umgibe Umgibe yindawo eyakhiwe endlini esetshenziselwa ukugaxa noma ukubeka izingubo zokugqoka ukuze kuqoqeke ekhaya. Umgibe wakhiwa ngokuthi kuthathwe izintingo ezincane ziboshelwe ngocingo noma uzishayelele ngezipikili  ophahleni. Umgibe wakhiwa endlini yokulala. Ngesinye isikhathi umgibe wakhiwa ngocingo, lushayelelwe ukusuka ngasesandleni sokudla kuye kwesokunxele. Umgibe wawusetshenziswa ezikhathini zakudala ngoba ayengekho amakhabethe ezingubo futhi kwakugaxwa izingubo zokugqoka. Kweminye imindeni … Read more

Ekufanele Ukwazi Ngendlela yokuphila

Akukhulunywa nomuntu omdala umbheke emehlweni kukhombisa ukungahloniphi lapho. Lowo omncane uthobisa ikhanda aphendule ngomlomo ukuthi uyezwa.Uma umuntu omdala ekumukelisa into uthatha ngezandla zombili, noma usondeza izandla zombili kuye esinye kubesengathi siba ngaphansi kwesithathayo, babethi lokho kukhombisa inhlonipho nentobeko kumuntu omdala. Akukhulunywa nokudla emlonyeni kuthiwa uyomelwa zindaba. Awumi uqonde emzini wenye indoda kodwa ugobisa amadolo uma … Read more

Izimpawu Ezikhombisa Ukuthi Utshwala Lwesintu Lwenziwa nini Ekhaya

Ingxoxo noMama Juliya Cele. obesichazela ngezindlela abantu ababebona ngazo uma sekudingeka kwenziwe utshwala lwesintu ekhaya. Sizoqlala sibheke ukubaluleka kotshwala besintu, ngezikhathi zasemandulo utshwala lwesintu lwaluhlale lukhona emzini wendoda ngoba lwaluthandwa kakhulu abanumzane emizini yabo nokuthi uma kunesihambi kwakubalulekile ukuthi sifike sithole okuphuzwayo ekhaya. Obabamkhulu kwakuba into ababeyiphuza kakhulu noma bezihlalele ndawonye bezixoxela izindaba zabo. Kanti … Read more