Ukutshalwa Kwabhatata

Ubhatata isitshalo esitshalwa ezindaweni zasemakhaya esimnandi futhi esinomsoco. Lesisitshalo singesinye esithela ngaphansi komhlabathi njengamadumbe, amazambane kanye namantongomane kanti futhi kuthatha isikhathi eside ukuthi silungele ukudliwa.

Imbewu Kabhatata
Imbewu kabhatata ayifani nezinye izimbewu eziyizinhlamvu, wona uma ufuna ukuwutshala ukha amakhasi awo lapho ukade utshalwe khona, kujwayeleke ukuthi uma kukhona okade ewutshalile endaweni angawuvuni wonke ngoba enzela ukuthi kusale imbewu. Uma umbiwe wonke amakhasi ayabuna angabe esamila kabusha ngoba asuke engasagxilile emhlabathini. Kuyenzeka abanye abantu bazenzele imbewu kabhatata, lokhu kuyasiza ngoba umuntu uyakwazi ukuzenzela imbewu kabhatata omnandi. Ubhatata uyafana nazo zonke izitshalo eziyimifino nezithelo, kukhona ezimnandi nezingamnandi. Ubhatata omubi yilowo ojengayo. Ukuzenzela imbewu kabhatata kuthathwa isigaxa sikabhatata esesibonakele ukuthi siwuhlobo olumnandi sibekwe endaweni efudumele size simile amakhasi, bese siyathathwa sigqitshwe emhlabathini. Ikhasi elisuke selivelile alimbozwa ngomhlabathi. Lelokhasi liyamila liqhubeke lisabalale ligcine selakhe amakhasi amaningi bese umuntu eqhubeka ewakha awafake kwenye indawo kugcina lapho sekuyimbewu eningi esuke isikulungele ukutshalwa ensimini enkulu. Ngesikhathi ulikha ikhasi liphinde liqhubeke limile ngoba phela nemvula isuke iqhubeka inetha.

Ukutshalwa noma nokunakekelwa kukabhatata
Uma usutshalwa ubhatata kufanele kuqale kulinywe ngezinkomo noma ngogandaganda. Ngoba ubhatata utshalwa emiseleni emikhulu futhi enenhlabathi eningi ngoba uthi awucishe ufane nezaqathe ukuze ubemkhulu. Zonke izitshalo ezithela ngaphansi kwenhlabathi zidinga indawo enenhlabathi eningi futhi ethambile kodwa engavundile kakhulu. Indawo evunde kakhulu ibuye ibe nomthelela omubi ezitshalweni ezithela ngaphansi komhlabathi. Futhi kunezitshalo ezingawadingi kakhulu amanzi ngoba ziyonakala zigcine zingasadleki, ubhatata nawo uyajenga, ungomi njengoba kufanele. Ubhatata awuhluphi kakhulu ngokudinga ukunakekelwa njengokususwa ukhula uma nje kugadwe izinkomo nezimbuzi ngoba ziyawadla amakhasi awo futhi zingawadla ziwaqede ungabe usamila kwanhlobo ngoba phela iwona amakhasi akhipha isithelo. Esinye isilwane esihluphayo ngokudla ubhatata imvukuzane. Imvukuzane iphila ngaphansi komhlabathi kanti iphila ngazo izitshalo ezithela ngaphansi enhlabathini. Uma utshala ubhatata kufanele ikhasi lawo lingashoni kakhulu phansi lize lifinyelele lapho kuhamba khona imvukuzane ukuze uphephe ekudliweni yilesisilwane. Izinyamazane nezimbuzi ziyawuqhwanda ngoba zidla isithelo esimilile. Ukuvikela lokhu kukhiwe ubulongwe, buxovwe ngamanzi bese kuchelelwa amakhasi kabhatata ngawo, azibe zisasondela izilwane uma zizwa iphunga lobulongo.

Uma usuvuthiwe ubonakala ngokuthi indawo lapho utshalwe khona ibe nemimvemve. Lokhu kukhombisa ukuthi usukulungele ukuvunwa. Ubhatata uyambiwa ngegeja kuphume isigaxa noma isithelo bese uyaphekwa ngokuwubilisa emanzini, abanye bayawosa noma bawuthose. Ungawupheka uwucwecile okanye ungawucwecwile ngaphambi kokuwupheka. Abanye abantu bawudla nesishebo abanye bawudle wodwa.

By: Zanele Shange

3 thoughts on “Ukutshalwa Kwabhatata”

Leave a Comment