Ukukha amanzi

UNkosazane G Mkhize waKwaSithebe, KwaZulu uthi ukukha amanzi into eyenziwa amantombazane ngokuthatha izitsha zokukha amanzi okuphuza emfuleni noma empompini womphakathi. Izitsha kungaba yizimbiza zobumba, amabhakede noma yisiphi isitsha esifanele ukukha amanzi. Lapho amantombazane edlala izindlu (umasigcozi/umandlwana) asebenzisa amathini angenalutho noma aphuze amabhodlela kadilinki ukuphatha amanzi ayenawo ezindlini zawo zokudlala.

Okuqukethwe

 • Umuntu okukhulunywe naye
 • Ngubani odlala lomdlalo?
 • Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo?
 • Udlalwa nini lomdlalo?
 • Udlalwa kuphi lomdlalo?
 • Udlalwa kanjani lomdlalo? 
 • Inkolelo ngalomdlalo
 • Umthombo

UNksz G Mkhize unikeze incazelo ngalomdlalo. Ubuye wachaza ukuthi uma beya emfuleni ukuyokha amanzi, amantombazane aphatha isitsha esincane (inkelelo) noma isitsha esizosetshenziswa ukugcwalisa amanzi esitsheni esikhulu “ukukhelela”.

Imininingwane

 • Ngubani odlala lomdlalo?
  Lomdlalo udlalwa amantombazane kuphela, amancane namadala. Abasebanvane bathatha izitsha  ezincane bajwayeze amakhanda abo.
 • Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo?
  Amantombazane abesebenzisa izitsha ezilungele ukukha amanzi okuphuza njengezimbiza zobumba, imigqomo namabhakede.
 • Udlalwa nini lomdlalo?
  Lomdlalo wawudlalwa unyaka wonke.
 • Udlalwa kuphi lomdlalo?
  Lomdlalo udlalwa emfuleni.
 • Udlalwa kanjani lomdlalo?
  Amantombazane ayememana lapho eyokha amanzi. Intombazane ngayinye yayiza nesitsha sayo. Amantombazane nenkezo azoyisebenzisa ukugcwalisa izitsha ezinkulu. Ziningi izinto ezenzeka eceleni komfula. Uma kushisa futhi libalele, amantombazane ayebhukuda. Ngezinye izikhathi babexabana bodwa. Amantombazane okufanele alwe ayelingana ngokweminyaka yobudala. Owele phansi kuzoba nguyena onqotshiwe.

Inkolelo ngalomdlalo

Ukukha amanzi kunyinto endala ebeyenziwa ama-Afrika. Amantombazane adlala lo mdlalo ukulungiselela ikusasa njengabesifazane asebekhulile. Abesifazane asebekhulile ikakhulukazi omakoti abasha babekha amanzi okupheka nokuphuza. Njengoba uFrost noKlein (1979) besho, eminye imidlalo ilungiselela izingane ikusasa.

Umthombo

Kusuka kuziqu zeMasters esenziwe nguVictoria Mkhize weSikole SesiZulu, eNyuvesi YaKwaZulu-Natali Iqondiswa ngoSolwazi uP.J. Zungu noV. Prabhakaran.

Leave a Comment