Umdlalo: Ixoxo liyagxuma

UNkk N Mthuli waseNoordsberg KwaMaphumulo uchaza ukuthi lomdlalo ubizwa ngokuthi ixoxo liyagxuma (frog leap) ngoba izingane ziyagxuma njengamaxoxo lapho zidlala. Ixoxo yisilwane esincane esihlala emanzini nasemhlabathini futhi liyagxuma lapho lihamba.

Okuqukethwe

 1. Umuntu okukhulunywe naye
 2. Ngubani odlala lomdlalo?
 3. Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo?
 4. Udlalwa nini lomdlalo?
 5. Udlalwa kuphi lomdlalo?
 6. Udlalwa kanjani lomdlalo? 
 7. Inkolelo ngalomdlalo
 8. Umthombo

UNksz N Mthuli waseNoordesberg, KwaMaphumulo uchaze ukuthi udlalwa kanjani lomdlalo.

Imininingwane

 • Ngubani odlala lomdlalo?
  Lomdlalo udlalwa ngamantombazane aneminyaka yobudala engu-4 kuya kwengu-10 ubudala.
 • Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo?
  Akukho okusetshenziselwa ukudlala lomdlalo, amantombazane ayaqoqana nje adlale.
 • Udlalwa nini lomdlalo?
  Lomdlalo udlalwa emini uma lingani unyaka wonke.
 • Udlalwa kuphi lomdlalo?
  Lomdlalo udlalwa endaweni elibala.
 • Udlalwa kanjani lomdlalo?
  Izingane zifola ulayini. Bonke bayagoba ndawonye bathi:

Iselesele,                 
Ladl’ umntakababa,             
Lasuka lathi,                   
Gxu! Gxu! Gxu!                  

Uma bethi “gxu, gxu, gxu” bagxuma begobile njengexoxo. Abanye bayawa abanye baqhubeke kuze kube kukhona owinile oqeda kuqala noma oshesha ukwedlula bonke abanye.

Inkolelo ngalomdlalo

Akukho siko ngemuva kwalo mdlalo kodwa izingane siyawudlala ukuze  zelule imizimba yazo.

Umthombo

Kusuka kuziqu zeMasters esenziwe nguVictoria Mkhize weSikole SesiZulu, eNyuvesi YaKwaZulu-Natali Iqondiswa ngoSolwazi uP.J. Zungu noV. Prabhakaran.

Leave a Comment