Zulu Traditional Dance

Zulu traditional dancer Nunu Mkhize, a leader of KwaMkhize Zulu Traditional Dance Group,  said the group was started at KwaZwelibomvu in Pinetown, Durban but is currently staying in Umbumbulu. He started dancing at a very young age and considers it a sport. He believes that by participating in the group it helps him not to focus on negative … Read more

Yebuya Hobhe!

Umlolozelo oshiwo yizingane umazidlala zeneme Imilolozelo yezingane ivamise ukuba ishiwo izingane ezimbili noma amaqembu amabili esho ededelana. Yebuya hobhe! Uy’ uphetheni? Ngiya ngipheth’ inyama. Uya kuyosaphi? Ngiyakuyos’ endle. Ekhaya kunani? Ngesaba obaba. Baya kukwenzani? Baya kungephuca. Bakhohl’ udevu, Lomunt’ omdala Ngiyalwesaba, lunjengoboloba, Ehlez’ efusini Ethi maye, maye, Kazi ngoshonaphi, Ngoshona kubaba Emgungundlovu. Bangiph’ ucwephe, Lukhuhl’ … Read more

Umculo Nendlamu, Sibusisiwe High School

Abantu babewuthanda umculo futhi yayingekho imisakazo. Abantu babecula noma yingasiphi isikhathi, njengokuthi amantombazane uma eyokha amanzi oma eyotheza ayehamba ecula kanjalo nabafana noma amadoda uma eyozingela nawo ayecula. Umculo babewusebenzisa njengendlela yokuxhumana ngoba omunye umuntu wayezwa ngohlobo lweculo ukuthi kuyiwaphi aphume alandele labo. Kuthiwa uma beyotheza babenendlela ababebizana ngayo ehlathini, isibonelo uma kukhona omemezayo ebuza … Read more

Ukukhuzela Intombi

Ukukhuzela intombi noma ukuyibongela umkhuba wesintu owenziwa yizinsizwa ukuveza ubugagu nentshisekelo ngothando enalo ngentombi. Insizwa isuke ikhuzela nje ngoba isho amagama aphuma kuyo, iwabhekise entombini, noma icule yenzela ukuzincengela entombini ukuthi ilalele lokhu insizwa efuna ukuyisho kuyo. Lomkhuba wawenziwa kakhulu izinsizwa lapho izintombi ziyotheza noma ziyokha amanzi okwakwenza ukuthi endaweni abantu bazi ukuthi insizwa yakwabani … Read more

Types of Traditional Dance

The Zulu people have many traditional dances which they used to dance. Their dances are different and they are danced in different occasions. Contents 1 The Bull Dance 2 The Hunting Dance 3 The Dance of the Small Shield 4 Umqhogoyo 5 Umbhekuzo 6 Umghebulo 7 The ilikhomba 8 IsiZulu Summary The Bull Dance A … Read more