Yebuya Hobhe!

Umlolozelo oshiwo yizingane umazidlala zeneme
Imilolozelo yezingane ivamise ukuba ishiwo izingane ezimbili noma amaqembu amabili esho ededelana.

Yebuya hobhe! Uy’ uphetheni?
Ngiya ngipheth’ inyama.
Uya kuyosaphi? Ngiyakuyos’ endle.
Ekhaya kunani? Ngesaba obaba.
Baya kukwenzani? Baya kungephuca.
Bakhohl’ udevu,
Lomunt’ omdala
Ngiyalwesaba, lunjengoboloba,
Ehlez’ efusini
Ethi maye, maye,
Kazi ngoshonaphi,
Ngoshona kubaba
Emgungundlovu.
Bangiph’ ucwephe,
Lukhuhl’ izilwane, zakwaMasasasa.
Masasasa vuka!
Ngivuke kanjani? Ngibulewe njena
Amakhwenkwe,
AkwaThabethe
Thabethe muphi?
Yena lowo,Oshay’ inkomo idindilize,
KwezikaNkeshe.
Nkeshe yini le?
Umsila wenja,
Uyanuka, uthi khu, khu, khu.

English summary
This poem is recited by children when they are playing. It can be done by two children or by two groups.

By: Bongiwe Ndlovu

Leave a Comment