Izinkolelo zabantu ngezilwane

Imindeni noma abantu abaningi abamnyama imvelaphi yabo bayihlanganisa nezilwane ezithile abazihloniphayo kakhulu uma bezibona noma banezinkolelo ezithile ngazo. Kwabanye, kuyenzeka isilwane sichaze into ethile noma okuthile okusuke kuzokwenzeka ekhaya noma kumuntu. Abantu abaningi lezizilwane abazibulali noma ngabe ziyingozi kangakani ngoba basihlanganisa nedlozi labo. Uma kwenzekile kwakhona olimaza noma abulale lesilwane abantu banenkolelo yokuthi amashwa azokwehlela … Read more

Izindlela Zokulima Nemfuyo, Sibusisiwe High School

Ukulima nemfuyo Kuqala izulu lalina futhi laliguqubala kakhulu izulu. Umsebenzi wokulima abantu abaningi baweyamanisa nabantu besifazane kodwa ezikhathini zakudala kwakubalulekile ukuthi umnumzane wekhaya aye ensimini yakwakhe kuthi abantu besifazane bona basale ekhaya noma basize kodwa kube nguye obaholayo. Nemfuyo yayidlala indima enkulu ezimpilweni zabantu emphakathini. Babefuyile izinkomo, amagusha kanye nezimbuzi abanye nezinkukhu. Izinkomo zazisetshenziswa ekulimeni … Read more

Imibala yezinkomo ngesintu – Traditional Colours of cows (isiZulu)

Ebafazi bewela: Inkomo emnyama wonke umzimba bese ibamhlophe ngemilenze nemikhono. Ukhozi Emakhwi: Inkomo emnyama enamabala amhlophe esiswini yachafachafaza futhi esiphongweni. Khwifikhwifi: Inkomo enamabala amnyama namhlophe ngokulinganayo. Ehhemu: Inkomo emnyama ngenhla imhlophe nganhlanye lombala omhlophe unokuba sezinhlangothini zombili. Ihunqu: Inkomo ebomvu ngokunsundu yachaphaza ngamabala amnyama athi fahlafahla. Ephuzingwebu: Inkomo emnyama emzimbeni imhlophe ngomlomo. Ihwanqa: Inkomo ebomvu yafahlaza ngombala omhlophe wonke umzimba ngisho nezindlebe … Read more

Inanda dam

Contents 1 Inanda Dam 2 Okutholaka Kulendawo 3 Ukuhlanzwa kwamanzi 4 English Summary 5 Attractions Inanda Dam UNelisiwe Hlongwane uxoxisane noMnumzane Paulose Gwala no Mnumzane Gerald. Inanda Dam resort entranceUMnumzane Gwala wakhulela  kulendawo. UMnumzane Gerald usebenza eMsinsi uye osixoxele ngalendawo futhi uye osiza labo abasuke befuna ukuzobona indawo. Inanda Dam lise Valley of 1000 Hills uma … Read more