IChatsworth

IChatsworth iyilokishi elidlondlobalayo eliseningizimu yeTheku. Laziwa ngokuhlala abantu abafuduswa ngesikhathi sombuso wobandlululo. Ilokishi lamaNdiya amasiko awo angamanye amasiko aziwayo eThekwini futhi angumphumela  weGroup Areas Act.

Okuqukethwe

  1. IGroup Areas Act
  2. Isikhala esiphakathi kwezindawo zokuhlala abamhlophe kanye nelokishi lase-Afrika
  3. Umuzwa Ojulile Womphakathi
  4. Ithempeli Lokuqonda
  5. Abampofu baseChatsworth

IGroup Areas Act

Ngo-1940, iThe Pegging Acts kanye neGhetto Act zaphasiswa. Lezi zenzo zinikeze uhulumeni ilungelo lokususa nokucekela phansi imijondolo nezindawo ezincane zokuzakhela, ngenhloso yokwenza ngcono izimo zenhlanzeko. Lokhu kuholele kuGroup Areas Act kaJuni 1950, owawubeka izindawo ezithile zabamhlophe nezinye izindawo zamaNdiya, amaKhaladi kanye nabantu base-Afrika. AmaNdiya asuswa ezindaweni ezifana neMayville, Cato Manor, iClairwood neMagazini Barracks, kanye neBluff, afakwa ezindaweni ezinjengeRiverside neProspect Hall naseDuikerfontein naseSea Cow Lake

Isikhala esiphakathi kwezindawo zokuhlala abamhlophe kanye nelokishi lase-Afrika

Ngesikhathi sakamuva sama-1940 kanye nasekuqaleni kwawo-1950, kwakukhona izikhangiso emaphepheni endawo yodwa yaseNdiya, Umhlathuzana. Kamuva iSilverglenn neRed Hill nazo zakhiwa. Kwathi ekuqaleni kwawo-1960 kwahlelwa iChatsworth, yavulwa ngo-1964 futhi inezindawo eziyishumi nanye zomakhelwane. I-Modern day iChatsworth inamadlelo angu-64 awela ngaphansi kwesifunda sayo. IChatsworth yakhiwe ngamabomu ukuze isebenze njengesikhungo esiphakathi kwezindawo zokuhlala abamhlophe nelokishi elikhulu lase-Afrika eMlazi

Umuzwa Ojulile Womphakathi

Yize kunezingqinamba ebhekane nazo futhi esaqhubeka ukubhekana nazo, iChatsworth ikhipha umqondo ojulile womphakathi kanye nesiko elinothile lomzabalazo, lokho kuyaqhubeka naphezu kwezinselelo ezilethwe yiNingizimu Afrika entsha.

Ithempeli Lokuqonda-Temple of Understanding

Njengomphumela womlando wayo, iChatsworth kusengabantu abaningi baseNdiya abakhula ngesivinini, nezintshisekelo eziningi zezomnotho zivuna amaNdiya. Inamasiko amaningi amaNdiya atholwa kokhokho babo baseNdiya, futhi iphethe iThempeli Lokuqonda – ithempeli lamaHindu elibabazekayo eNingizimu Afrika. AmaNdiya amaningi avela ezizindeni zesiTamil nesiTelugu akhona. Izilimi ezinjalo zaseNdiya zisakhulunywa emakhaya ezikhathini eziningi, nangamakilasi amiselwe ukusiza ukuthuthuka kwazo.

Le ndawo manje isiyidolobha eliphelele laseThekwini futhi inamagugu ngokuthuthuka kwezimboni ngengqalasizinda eqinile futhi ibambe iqhaza ekukhuleni komnotho kanye nasezindaweni zamabhizinisi zaseThekwini, ngesikhathi esifanayo isuswa ezindlini izakhamuzi “ezingafuneki” kanye nokunqanyulwa kwamanzi Izinsiza zikagesi zihlupha labo abangakwazi ukuzikhokhela ngenxa yezinga eliphezulu lokungasebenzi.

Abampofu baseChatsworth

Cishe ngonyaka ka-2000 amafulethi asezindaweni ezimbili zaseChatsworth, eBayview naseWestcliffe, kafushane ayeyisikhungo senhlangano encane yomphakathi eyaziwa ngokuthi “Abampofu,” ngoba ingqalasizinda esathuthukayo yayilahlekelwe abantu abampofu kunabo bonke, kanye nokulahlekelwa imisebenzi yokukhiqiza ngenxa yohlelo lokukhululeka kwezomnotho lwe-self-imposed Structural Adjustment Policies eyaziwa nge-GEAR, ibizinyusile izinkinga zezomnotho zabahlali abampofu kakhulu eChatsworth. Kodwa-ke okhethweni lwakamuva lohulumeni basekhaya izakhamizi zakulezi zindawo zisekele iqembu lepolitiki elincane iMinority Front Party ka-Amichand Rajbansi.

1 thought on “IChatsworth”

Leave a Comment