The Promotion and Preservation of Indigenous Languages

Last week SAFM held an interesting discussion on the preservation and promotion of indigenous languages in South Africa. Radio presenter, Stephen Grootes, debated the issue with Dr Thabo Ditsele, Linguistic PHD student at UCT; Senior lecturer in African Languages at UCT, Dr Tessa Dowling; and Professor Sihawu Ngubane, Head of African Languages and Linguistics at UKZN, and former … Read more

Ulwazi Fieldworkers: January 2019

It seems unbelievable that the first month of the year has come and gone already! But with January behind us, we look forward to the month of love! With this in mind, Siboniso Langa’s articles about lobola negotiations seem particularly fitting! January’s stories also featured music and dance. Follow the links below to read about the … Read more

Izinkomo zeLobolo III

Ekhasini lokuqala nelesibili siveze amagama ezinkomo zesintu uma kulotsholwa kanye nencazelo encane kule ebizwa ngeka mama, ekababa kanye nenkomo yomqholiso. Kuleli khasi sisanaba ke ngalezi ebesingakazichazi esigcine ngokuzisho ngamagama kuphela. Isikhumba Lenkomo inikwa usokhaya eyinikwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesikhumba sikamnumzane wekhaya. Isibhoma Isibhoma yinkomo eyisipho sikamakoti eyiphiwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesidwaba sika mlobolokazi azosigqoka emzini. … Read more

The Importance of Language

This Wednesday marks the anniversary of the death of Mahatma Gandhi, who was assassinated on the 30th January 1948. Gandhi, who lived in Durban for many years, believed that in order to be truly liberated, a person must recognise the significance and importance of their own language and culture. In line with this thinking this Wednesday the … Read more

Isicathamiya: Sebehlasele Umoya Wami

Sesike sabhala kaningani ngohlobo lobuciko ekuthiwa isicathamiya. Isicathamiya saduma kakhulu ngeqembu lo mculo elidume umhlaba wonke, iLadysmith Black Mambazo. Yize abanye bangaze basole sengathi loluhlobo lo mculo luthandwa abantu abadala kuphela, yiningi intsha ewuthandayo lo mculo. Lapha ngezansi sishicilele amaciko aholwa yintombi yakwaMacingwane, uZoliswa Mchunu. Amaciko lawa ahuba ingoma ethi: “Sebehlasele Umoya Wami”. Le ngoma … Read more