URanjith Kally

Ohlonishwa umhlaba wonke, umthwebuli wezithombe waseThekwini, uRanjith Kally, uqophe phansi abantu ababalulekile nemicimbi ethintekayo emzabalazweni wentando yeningi waseNingizimu Afrika. Izithombe zakhe, ezisukela eminyakeni engaphezu kwengu-60, zisinikeza amazwibela ezinxushunxushu zesikhathi esedlule, zezehlakalo ezakha ikusasa lethu. Ikhamera yokuqala kaKally, kwakuyi-Kodak Postcard, eyayithengwe ngo-sixpence nje kuphela, yavusa uthando lokuthwebula izithombe olwamenza washiya umsebenzi wakhe efemini yezicathulo futhi wenza … Read more

Amaqabunga kabhanana ayisitsha somdabu sokudlela kwabaseNdiya

Okuqukethwe Isingeniso Ithuluzi elisebenziseka kalula ekhishini Amapuleti amaqabunga kabhanana Ukuphakela emaqabungeni kabhanana Ukuba umuthi kwamaqabunga kabhanana Isingeniso Lapho izisebenzi zofika eNingizimu Afrika eminyakeni engu-150 edlule zivela eNdiya, zafika nengxenye enkulu yamasiko nemikhuba yazo, kanye nokusetshenziswa kwamahlamvu kabhanana emasikweni okupheka. Ubhanana ubuyingxenye yesiko lamaNdiya kusukela kudala futhi usetshenziselwa izinjongo ezahlukahlukene. Ngenxa yokunambitheka okuthambile, okufana netiye ngesikhathi … Read more

Abasebenzi Bokufika baseNdiya eThekwini, eNingizimu Afrika – Isinkwa sabo semihlangemihla

Ukudla kunomthelela omandla emhlabeni wonke, noma kunjalo isiko ngalinye linendlela yalo neyingqayizivele yokulungisa kanye nokudla ukudla. Kuthe uma kufika abasebenzi eThekwini, bafika nezindlela zabo zokupheka kanye nokudla osekudume kakhulu ezindaweni zokudlela zakuleli. Ukudla kusetshenziswa njengendlela yokuthola amandla okwenza imisebenzi yansuku zonke, izisebenzi ezikhokhelwayo zaziwadinga amandla njengoba zenza imisebenzi enzima ikakhulukazi imisebenzi yezandla. Nsuku zonke babepheka … Read more

Professor Malegapuru William Makgoba

Born in rural Sekhukhune, Limpopo Province, Professor Malegapuru Makgoba has an illustrious career spanning well over 30 years. Makgoba, came from humble beginnings to become one of South Africa‚Äôs living legends. As an immunologist, physician, public health advocate and academic, Makgoba shows great dedication to the health sciences and plays an active role in the … Read more

UBaleka Mbete

UBaleka Mbete owazalwa ngomhla ka-24 Septhemba 1949 eThekwini, wayengowesifazane wokuqala ukuqokwa njengoSihlalo Kazwelonke we-ANC kanye nomgqugquzeli wamalungelo abesifazane. UMbete wakhula eyintombazane endala emndenini wezingane eziyisishiyagalombili. Ukulindelwa kwale ndima kwakha izimfanelo zobuholi obusafufusa. Ekhuthazwe ngabesifazane empilweni yakhe, okungugogo wakhe nonina, wancela amandla abo azowasebenzisa kamuva empilweni. Uqale umsebenzi wakhe wokufundisa eThekwini lapho asheshe waqala khona ukuzibandakanya … Read more

I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms

Njengoba kunezinkinga ezinkulu ekufundiseni abakhulumi isiNgisi njengolimu lwabo lokuqala ukuthi befunde ngolimi okungelona ulimi lwabo lwebele, noma ukuqonda imigomo yezinhlobonhlobo ezahlukena yezibalo ngesiNgisi, kanjalo noSolwazi Franco Frescura waseNyuvesi yaKwaZulu Natali ububonile ubunzima echaza amagama abalulekile esiNgisi nesiBhunu kubafundi bakhe basenyuvesi abakhuluma isiZulu. I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms yaqala yaveza isidingo sokuxhumana ngempumelelo nabafundi … Read more