No Longer at This Address – From Northern Freeway to Ruth First Freeway

The M4 Northern Freeway links Durban to its northern suburbs and the KZN North Coast (while the M4 Southern Freeway connects the CBD with Durban International Airport and the KZN South Coast). The Northern Freeway is an important arterial route into the city and was last upgraded in 2004. The photograph to the left shows … Read more

UKZN GRADUATION

Ukwetheswa kweziqu kwabafundi basesikhungweni semfundo ephakeme KwaZulu iUniversity of KwaZulu Natal obekwenza endaweni yaseWestville kudonse amehlo eNingizimu Afrika yonke. Lonke kwenziwe amavideo athwetshulwe khona kuleli hholo lase Westville abafundi besina, bebhikla ingoma abanye bedansa bekhombisa ukuthi bakuthakasele kanjani ukwetheswa kweziqu zabo. Phela kuzo khumbuleka nokuthi beku ngokokuqala kusuka kunyaka ka-2020 ukuthu umcimbi wokwethweswa kweziqu ubuyele … Read more

Sandile Mbongwa

Lomhlaba kawunoni ngempela, uwathathe onke amaqhawe omculo wesintu, uma singabala nje amaciko aselele kobandayo singabala size sikhohlwe ukuthi sebebangaki abalele kwabhekabezayo. USandile Mbongwa ngamanye amaciko abedlala ushuni wawo wodwa engawubangi namuntu futhi nendlela abebhala ngayo izingoma ibihluke kakhulu kwamanye amaciko. Noma ebekwazi ukudlala isigingci kepha bekungasiyona kuphela into akwazi ukuyidlala ngoba neViolin ubekwazi njengoba ayeqale … Read more

USolwazi Phillip Tobias

USolwazi Phillip Vallentine Tobias wazalelwa eThekwini ngo-1925. Waya e-St Andrew School futhi kamuva wathuthela e-Durban High School ngo-1939 lapho enza khona umatikuletsheni ngo-1942. Lapho eneminyaka engu-15 ngisho nangaphambi kokuba aqede ukufunda, wanquma ukufundela ubudokotela ngemuva udadewabo, u-Val, owayeneminyaka engu-21, wabulawa yisifo sikashukela. U-Tobias wabhalisa e-University of the Witwatersrand’s Medical School ngo-1944, ngokuhamba kwesikhathi wagxila kwezofuzo. … Read more

Alpha Mchunu

Alpha Mchunu played football in an amateur capacity. In the early 1980s he became chairman of a club in the Inter Association in Durban. Mchunu served on the disciplinary committee of the Durban and Country Football Association. He was elected to serve in the Provincial structure as the assistant secretary under the leadership of Qokololo … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uStanger Street kwaba uStalwart Simelane Street

UStanger Street yaqanjwa ngoWilliam Stanger waba wuMcwaningi Jikelele waseNatali wokuqala futhi wayebambe iqhaza elikhulu ekunikezeni iTheku indlela elisebenza ngayo. Yize impumelelo kaStanger ingasagujwa igama lomgwaqo, idolobha laseStangerstill liliigcinile igama lakhe, kanjalo neStangeria eriopus, eyaziwa nangokuthi yiStanger’s cycad, uStanger akabonwanga njengensika futhi wayibuyiselwa eNgilandi ukuyohlolwa. Wazalwa ngo-1910, uStalwart Simelane wayengumholi ovelele we-ANC eNatal ngawo-1950. Ngaphambi kwalokho, … Read more