A Tribute to Mama Africa!

This month marks ten years since the passing of Miriam Makeba, who died at the age of 76 after suffering a fatal heart attack. In honour of this anniversary the Alliance Française will be hosting a tribute concert to celebrate the woman who brought the music of Africa to the world. Earlier this year we […]

Continue Reading

Umlando nokubaluleka kwezibongo kumaZulu

Imibhalo kaPurity Ndimande (2001) iveza ukuthi isibongo ngokwamaZulu yigama likakhokho oyinzalabantu okuyaye kubizwe ngalo umndeni wonke ovela kulowo khokho. Izibonelo zezibongo zamaZulu oDuma, Nhlumayo, Cele, Ndlovu, Zungu njll. Ngokuloba kukaNdimande, isibongo sibaluleke kakhulu esizweni samaZulu ngoba siveza ubuhlobo, okusiza kakhulu uma sekufika esigabeni lapho khona abantu befuna ukuganana. Kwazise phela ukuthi kuyichilo esizweni sakwaZulu ukuthi […]

Continue Reading

Ukulungiselela koSelwa

Sisekuyo lendaba yomkhosi woSelwa, ngalenkathi kulungiselwa lomkhosi, inkosi nayo isuke yenza awayo amalungiselelo. Okokuqala nje, yayingalubhadi nhlobo elawini nowakwayo, kepha ihlala endlini yobukhosi ebizwa ngeNkatha. Kulendlu kwakungena yona, unina wayo kanye nesalukazi esidala esingayazi nhlobo indlu yengwenya. Lendlu akuvumelekile kungene abantu besimame ngaphandle kwalaba ababalwe ngenhla, ngisho nabesilisa nabo ngaphandle ke kozalo lasebukhosini kanye nenyanga […]

Continue Reading

Funda kuMbuso Khoza

UMbuso Khoza usomaciko owazalelwa endaweni yaseShowe, osezinze eThekwini yize evame ukuhambela amazwe omhlaba enandisa ngomculo omnandi wakuleli. Waziwa kakhulu ngokuxuba umculo wesintu kanye ne-Jazz mase kwakekha umzwilili oheha indlebe. Umculo kaMbuso Khoza uyafundisa ngomlando wama-Afrika, ikakhulukazi ngesizwe sakwaZulu. Ukuzimisela kwakhe ekwenzeni isiqiniseko sokuthi umlando womculo wesizwe sakwantu uyazinza emagomagomeni omlando usuze wabonwa iSilo samaBandla uGoodwill […]

Continue Reading
Portrait of a Zulu inDuna by Gerard Bhengu,

The role of the induna

Last week the role of traditional leaders came under the spotlight when a story broke about a certain induna who was asking rent from men who were older than 18 and who were still staying at home. A complaint had been laid that the induna had abused his position. So what are the responsibilities of […]

Continue Reading
Former President Jacob Zuma with three of his six wives

Polygamous Marriages in South Africa

Last week we looked at customary marriages, and the concept of common law unions, so we thought that we’d extend the conversation this week to polygamous marriages, which are recognised in terms of South African law. In order for partners in a polygamous marriage to enjoy the protection afforded them by the law certain requirements […]

Continue Reading