I-Afrika Day

Njengabantu basezwenikazi i-Afrika sisuka kude futhi kuningi esesidlule kukho ngokuhlukana ngokwamazwe kwethu. Noma sihlukene ngokwamazwe kepha izinselelo esibhekene nazo ziyafana futhi zisikhungethe ngokufana. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi kunezinto esezigubha ngokufana kulolonke izwekazi lase Afrika. Into edume izwekazi lonke lethu ukugujwa kosuku olubizwa ngokuthi “i-Afrika Day” okungusuku lwezwekazi lonke lethu. Lolusuku kuqala belwaziwa ngokuthi i- … Read more

Ukuzalwa kweMbube (iSilo)

Siyisizwe sikaPhunga noMageba sikhala siyazithulisa ngokulahlekelwa iSilo Samabandla. Kule ngosi sithi qaphu qaphu ngokuzalwa kwakhe. iSilo ogama laso nguKing Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu Zulu. Uzalwe ngonyaka ka 14 Julayi 1948, ezalelwa esifundazweni sakwaZulu eNingizimu neAfrika endaweni yakwaNongoma eHlalankosi. Ubeyinkosana yenkosi uBhekuzulu kaSolomon Zulu kanye nomama wesizwe wesibili uNdlovukazi Thomo. Ekukhuleni kwakhe ube esefunda esikoleni sekhethelo sokufundisa … Read more

Abantu bebala elinsundu babephucuzekile kwasekuqaleni!

Sekukaningi ngizwa inkulumo ehlose ukubabaza ukuhlwithwa komhlaba wabantu abansundu njengento okwathe mayiphela yashiya impucuzeko. Into eyingozi ngalenkulumo wukuthi iveza sengathi abantu abansundu babengathuthukile futhi babengenakuthuthuka ngaphandle kokufika kongxiwankulu kwelikamthaniya. Umlando uyakuveza kakhulu ukuthi ukutshala nokufuya kwadlala indima enkulu kakhulu entuthukweni yamazwe ngamazwe. Abalobi bomlando baveza ukuthi ingakacatshangwa nhlobo le yokwakha imikhumbi nokufisa ukwazi kabanzi ngezinye … Read more

Ukunyathela Uselwa

Miningi imikhosi yesintu yesiZulu ebigujwa neminye esabungazwa kumanje, okungabalwa kuyo umkhosi wakomkhulu obizwa ngoMkhosi woMhlanga, kube uNomkhubulwane kanye neminye eminingi. Lomkhosi omkhulu wabe ugujwa iminyaka yonke ekungeneni kwekwindla ngenyanga kaMasingana. Lo mkhosi usho ukuqala ukudla ukudla okusha. Bekunomthetho wokuthi inkosi kuqala emaya ukudla okusha nalapho ibingaveli yenze nje, kodwa bekunomgudo olandelwayo. Inkosi ibingakudli nhlobo lokudla kuze kufike … Read more

Amabutho akwaZulu

Njengoba sazi ukuthi uZulu ubelwa izimpi emandulo, bekunamabutho abuthwe yinkosi okuyiwona ayedla amafokazana ngejozi empini. Kuleli khasi sithi qaphu ngawo lama butho akwethu namakhosi ayengaphansi kwawo. Kukhona ke nokudideka okuncane ngamanye amabutho njengoba amanye ayethathwa amakhosi athile kwamanye, noma ayengenwa yinkosi ethile emva kokukhothama kwenye.   AweNkosi uSenzangakhona                           AweLembe eleq’ amalembe Iwombe (uMbelebele)                                     UFasimba IziMpohlo … Read more

Road to Democracy

Road to Democracy 1990-1994 South Africa was under the policy of Apartheid from around the 1940s up until 1994. However from 1990 there were some changes that led to the birth of a democratic South Africa and the development of Government of National Unity (GNU). Therefore, this argument is critically discussing on whether the road … Read more