Archive | People RSS feed for this section

Izinkondlo neZibongo zika J.L. Dube

Uma izenzo zakho zingezobuqhawe ngokwesiZulu, uphiwa Izibongo ezitusa amagalelo akho, kokunye kuze kulotshwe izinkondlo ngawe. Kuleli khasi siveza ezinye zezinkondlo ezibhalwa zitusa ubuqhawe buka Langalibalele Dube ongumsunguli wephephandaba iLanga. Lezinkondlo kanye nezibongo zabhalwa ababhali abahlukene, zizohlukaniswa ngababhali bazo. Ebhalwe uNomleti: 24 April 1903   INKOSI EYAY’TAND’ABANTU “Inkosi isiwele e Joridane” Kwash’u Hanna unina ngeliny’ ilanga: […]

Continue Reading Comments { 0 }

Isiqomqomane

Isomqomqomane Ingoma ephathelene nezokushela. Ngaphansi sifake ingoma ethi isiqomqomane, iculwa nguZoliswa Mchunu esesike sabhala ngaye ngaphambilini khona lapha kuLwazi Programme. Le ngoma ikhuluma ngendoda ezincengelayo entombini, icela ukuqonywa phela. Ngokusho komculi wale ngoma, le ndoda ebhekene nobunzima ngoba intombi iyenqaba. Le ndoda izithola isincenga, isho amagama athi: “Qoma phela ntombi, usuyoze uqome nasenkantolo.” Awuke ulalele. […]

Continue Reading Comments { 0 }
Anelisiwe Maphumulo 
Isithombe sithathwe nguFara.

Anelisiwe Maphumulo

  Uma ezichaza kumuntu ongamazi, uzibika njengomuntu ozithandela ukuncokola nokuzijabulisa. Uthi ungumuntu ozimiselayo nowazi kahle kamhlophe ukuthi uhloseni ngempilo yakhe. Lapha sikhuluma ngo-Anelisiwe Maphumulo (21) odabuka eNdwedwe, Osindisweni, KwaZulu-Natal. Intokazi lena iyigagu eliqhakambisa ukuthi inekusasa eliqhakazile ezindimeni zamaciko, ikakhulukazi leyo yomculo. Le ntokazi yaziwa kakhulu kwi-underground arts scene yaseThekwini njengomlobi wamaculo nezinkondlo, imbongi ephinde ibengumculi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Iphimbo likaZoliswa Mchunu

UZoliswa Mchunu intokazi eyazalwa ngonyaka ngowe-1996 endaweni yaseHammarsdale, elokishini elibizwa ngokuthi iMpumalanga. Waqala ukucula esamncane, kanti ngonyaka ka-2009 wathola ithuba lokucula ne-George Cato Choir. Ngo-2015, wazihlanganisa neqembu lezobuciko i-Kusasa Lethu lapho athi khona wafunda okukhulu ngokucula, ukudansa nokudlala izinhlonhlobo zezinsimbi zomculo. Kulonyaka we-2017, wenza unyaka wakhe wesithathu kwi-BA Music eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. Awuke ulalele izwi lale […]

Continue Reading Comments { 1 }

Xolile Njapha’s family history

Long time ago the family of Njapha they lived at Enkanyisweni and the father of the family was Khulabenkosi Njapha and Khothimbi Nzama they lived with their nine children. Their first child was Lungelwalihle Njapha followed by Bonabemkhuza Njapha then Futhimbi Njapha who died when she was 19 years old and the fifth was Zinhlemanzini […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nkosi Gumede – Bangiphica Ngenganekwano

Nali igagu lamagama uNkosi Gumede. Ngezansi kuqoshwe inkondlo yakhe kodwa kulabo abangenakulalela bangafunda la: Bangiphica ngenganekwano, Bangigoba ngisemanzi Ngifunda ngokuqonda, bangilusa ngisephansi. Indlela, ngakhula ngakhomba Ngamemeza ngezisho Kwasabela izaga Nganikela ngephimbo, kwasa ngokumnyama, Ngafumbatha ngobuciko, ngabhodla ngokukhanya.   Bakhala ngenhlanhla, Kwathiwa kanjani? Ngoba injubane esuke kuqala kunomfana, Bamukala ngokhamba kwathiwa angani nembiza yaphuza ukuhamba!   […]

Continue Reading Comments { 0 }