Ukwelapha Ngemithi Yesintu Ekhaya

Umzimba omubi onamathumba
Uma uhlushwa amathumba umzimba wonke, awomzimba omubi noma yilawo abonakala ngokuthi amile nomaphi emzimbeni, njengokuthi lithi lingakakhanywa sekumile elinye. Lowo muntu ulashwa ngokuthi kuthathwe ingwebu yotshwala besintu uma kade kugayiwe ekhaya noma imvubelo (yisti) yasesitolo iluhlaza lena eyiqhuzu hhayi impuphu. Iyathathwa ihlanganiswe nobisi bese lowo muntu aphuziswe leyongxube. Lokhu kwenzelwa ukuwabulala ngaphakathi kuqala bese ephuziswa umuthi womzimba omubi inguduza, ayaphela angaphinde amhluphe.

Izikelemu
Uma ingane ihlushwa izikelemu ibonakala ngokuba nombandamu ekhanda, ibe namazinyo abolile adlekile kakhulukazi ngaphambili, kokunye ingadli ikubuyise ukudla. Ngesinye isikhathi ziphume ngomlomo izikelemu, izwakala nangokukhwehlela okunomsindo omubi esifubeni. Ingane enalezimpawu iphuziswa umqaqongo ukuqeda izikelemu.

Umkhuhlane
Uma ingane ihlushwa ukukhwehlela bekuhlanganiswa ulamula noshukela. Ushukela bebewushisa emlilweni kuthi uma usushintshe umbala wabansundu (brown) bakhamele ulamula kuwo bese bephuzisa ingane kunqamuke ukukhwehlela. Noma bayiphuzise iboza noma umunyane, ibilulama ingane. Nomuntu omdala uyaphalaza ngalo iboza uma ezwa umkhuhlane.

Amehlo
Uma uhlushwa amehlo ebabuhlungu ehlaba, ephuma izinyembezi noma ungaboni kahle. Kuthiwa kufanele usebenzise itiye lezinkambi. Uyalenza njengoba usuke wenza ozoliphuza, bese ulipholisa kahle. Uma selipholile ulithela endishini yokugeza, ugeza ngalo ihlo leli elibuhlungu. Uyalivula ihlo, uthinte kancane inhlamvu yeso ngalo itiye, noma uliconsisele khona esweni. Uyakwenza lokhu ulibelesele nje ukuligeza lize ligcine selipholile selibona kahle.

Iva
Uma uhlatshwe yiva bathi kumele ulibangule emini futhi phandle hhayi endlini. Kuthiwa alibangulwa ebusuku ngoba uyohlabeka njalo.

Isici Enganeni
Uma abazali beyithethise kakhulu ngesikhathi intombazane ikhulelwe ekhaya ingaganile, lokhu kuholela ekutheni nezidalwa noma amadlozi nawo ayithukuthelele angayivikeli emimoyeni emibi. Kuthi uma seyithola ingane, leyongane ikhombise ukungaphili noma izimpawu zokukhubazeka. Kufanele ubaba noma umuntu omdala ekhaya ashweleze emsamo. Ingane bayigeze ngotshwala lwesintu ukuyikhulula kulokho. Lowo oyigezayo kufanele akhulume ngesikhathi igezwa ingane ukuthi amadlozi awasuke kuyo, iyaqaqeka ingabe isaba nalesosici ebese sisoleka ukuthi sikhona kuyo. Abanye bathi kumele igezwe ngezibi zendlela nempepho.

Ukuphikwa kwengane nguyise
Uma ingane iphikiwe ubaba wayo, ihlupha ngokukhala noma isikhulile ihluphe ngezindlela ezingafani. Kufanele umndeni uthumele umuntu ukuyozingela igundane lasendle noma lasehlathini. Kubalulekile ukuthi bathole elasehlathini ukwenza lomkhuba. Uma selitholakele igundane liyahlinzwa, kuthathwe isikhumba salo kwenzelwe ingane isiphandla, ayibe isahlupha ngalutho.

Ukunquma izinzipho
Izinzipho azinqunyelwa endlini zinqunyelwa ngaphandle. Uma umuntu eseqedile ukuzinquma kumele azilahle ekupheleni kwegceke noma ezaleni bathi zikubangela ibhadi nesidina wena mninizo uma zilokhu zinyathelwa abantu uma uzilahle ebaleni noma endleleni lapho ukudlula khona abantu njalo.

Iphunga Emzimbeni
Uma umuntu esengena ebuntombini noma ekubeni insizwa, uma enephunga elibi emzimbeni wakhe, lokho kusho ukukhula komzimba. Ikakhulukazi intombazane uma isendaweni yayo noma esikhathini kuba nalo leliphunga. Kufanele lowomuntu azigqume ngeboza ukukhipha lelophunga elibi emzimbeni wakhe noma asebenzisa umsuzwana.

English Summary
Home remedies or traditional medicine:
Body odour
Boys and girls when they reach puberty some have bad body odour. To treat this they need to steam themselves with species of shrub Moschosma riparia, leaves that are also used as cough medicine.

Skin problems with boils or abscesses
Some people suffer from severe abscesses or boils to treat this they need to mix sorghum beer and milk if there is no sorghum beer, yeast can be used as a substitute (not powder yeast), it should be mixed with milk and drunk. This is believed to treat them inside the body then a traditional plant is used to bath afterwards. It is guaranteed that this heals abscesses.

By: Nelisiwe Hlongwane

7 thoughts on “Ukwelapha Ngemithi Yesintu Ekhaya”

  1. Nginalamathumba emzibeni ayaphela aphinde aqalephansi angisazi,ukuthi ngenzeni ngoba kwathiwa awabaphansi kodwa ngino4months gangena ephehlweni lutho

    Reply
  2. Sanibonani bengicela ulwazi ngokugcina izimbiza zami zihlale isikhathi eside mangabe sezikhandiwe ukuthi zongagugi masinyane bengicela ulwazi mayelana nalokho ngingathokoza kakhulu

    Reply

Leave a Comment