Umungcwi Nesidalwa Esibi

UBaba Nyambose ohlala endaweni yaseNanda, owazalelwa endaweni yaseMkhomazi wafika eThekwini ngokusebenza. UBaba usixoxela ngomehluko phakathi komungcwi owenziwa ngabantu noma abathakathi kanye nesidalwa esimbi emndenini uma kwenziwa umsebenzi. Umungcwi owenziwa ngabathakathi ubizwa ngokuthi ikhubalo. Ikhubalo umthakathi uyalenza ngomuthi ukuthi limsebenzele ukuthi lihluphe omakhelwane angazwani nabo. Ikhubalo liwumoya omubi ufika ebusuku nasenganeni esancane. Uma kukhona ingane ekhaya kufika wona umungcwi, izingane ziyakhala ebusuku ngoba ziyakwazi ukusheshe zizwe uma kukhona imoya emibi. Kuvamise ukuthi ufike ebusuku kulele wonke umuntu.

Futhi kwesinye isikhathi umuntu uthi elele ebusuku ezwe ngento engqongqozayo kodwa uma ethi uyobheka angaboni muntu. Uma ikuhlupha njalo lento elokhu ingqongqoza kusuke kuyiwona umungcwi oyikhubalo. Kwesinye isikhathi uqeda inhlanhla yemali ilethe nomkhuhlane kulokhu kugulwa zonke izinsuku. Noma umuntu uma esendlini ebusuku asabe ukuya kwenye indlu kube sengathi kukhona umuntu omlandelayo.

Bayakwazi abantu abangabelaphi bendabuko ukuwulahla umungcwi oyikhubalo. Kubalulekile ukuthi ulahlwe ngoba usuke ufana nesilwane lesi ekuthiwa siyakulandela noma uyaphi. Sikuvimbe uma kukhona izinto ofuna ukuzenza, uma ufuna ukuphumelela empilweni. Uma uzosilahla kumele uthole umuntu okwaziyo ukulahla isilwane, kucishe kufane nokubethela ukuze umuzi wakho ungabilula.

Kuyenzeka ngesinye isikhathi umuntu athenge umuzi kanti uthenga umuzi kunomuntu wakhona oyisidalwa owasala khona mhla abantu bakhona bethutha abe umuntu ohluphayo kuzo zonke izinto ozenzayo angafuni ukuhamba endaweni, uma uthi uyohlola kutholakale ukuthi kunomuntu othi umuzi owakhe. Kumele ucele umuntu oyisayoni akulahlele noma amukhiphe.

Ukulahlwa kwalelikhubalo
Kuthathwa inkukhu noma ngabe enjani ikhulekelwe, kukhulunywe nayo sengathi kukhulunywa nomuntu ophilayo itshelwe ukuthi kwenziwani njengokuthi ngahamba nawe. Niphume nenkukhu niye emfuleni ijikijelwe ngaphesheya komfula ayibulawa. Itshelwe ukuthi iyashiywa kuleyondawo ingabalandeli. Uma sekwenziwe lokhu akufanele kubhekwe emuva. Leyonkukhu iphenduka noma imele leso sidalwa ebesihlupha.

Kubalulekile ukuthi uma wenza izinto ezinjena uthathe umuntu owaziyo ukuzenza. Ngoba kuba ngathi ubudlala ngesikhathi ngoba kuphinde kuqale phansi kuhluphe. Uma sekubuya kubuye sekunzima kakhulu.

English Summary
The story is about ikhubalo (bad spirit/ghost) but is man-made or made by witches by using different imithi. Ikhubalo is made to make trouble to someone that they hate. The izangoma and izinyanga can heal or protect people from these bad spirits. And the story also looks at a bad spirit that was left behind by family when they moved to a new area, this spirit can hinder progress or make trouble when the new owner of the house tries to do a traditional ceremony. This house is belongs to someone new now. The traditional healer can use umuthi to chase these spirits away as well as a live chicken.

By: Nqobile Mdabe

Source: Baba Fanele Nyambose, Inanda

Leave a Comment