Ukuzila komuntu wesifazane uma esesikhathini sobudala

Kuqala uma ukhula uyintombazane wawuhlonipha kakhulu futhi umuntu owayevamise ukuthi abe seduze kwakho kwakuvamise ukuthi kube ngumuntu ongumzali wakho, umama. Noma ngabe ngumuphi umuntu wesifazane esemdala wayevamise ukuthi uma wenze iphutha kube nguye okutshela iziyalo. Aphinde akubonise ngokwempilo nangokuziphatha kanye nokuhlonipha usiko.

Uma uyintombazane ekhaya uvamise ukuthi kube khona izinto otshelwa zona ngumuntu omdala egcekeni. Ikakhulukazi uma kukhona izinkomo egcekeni. Izinkomo kuvamise ukuthi ziluswe ngumfana ekhaya kodwa nawo amantombazane eyezilusa kuqala izinkomo. Uma uyintombazane egcekeni wangena ezinsukweni zakho kuyahlalwa nawe phansi uyalwe. Emakhaya isiyalo esikhulu ovamise ukuyalwa ngaso ukuthi ungayi esibayeni sezinkomo.

Intombazane yayiyalwa ngumuntu omdala ekhaya ongowesifazane. Ogogo kwakuyibona ababevamise ukuthi bayale izingane zamantombazane. Into eyayivamise ukuthi bayiyale ngayo ukuthi umuntu wesifazane akangeni esibayeni uma esezinsukweni zakhe. Wawutshelwa ukuthi ululaza izinkomo futhi ubulala isibaya somnumzane. Ukululaza izinkomo ukuthi uma inkomo kuyinkomazi ayisokwazi ukuthi izale izinkonyane eziningi. Uma izalile lezo zinkonyane azizokwazi ukuthi zizale kakhulu futhi zigcina ngokuthi zikhathale mhlambe zize ziphele. Uma kuyinkunzi ayizokwazi ukuthi ikhiphe inzalo eningi. Uma futhi umuntu wesifazane esesikhathini akavumelekile ukudla ubisi olusengiwe. Ubisi luyaphela ezinkomeni inkomazi ubisi lazo alube lusakwazi ukuthi luphume. Kube sekubonakala ukuthi kukhona umuntu oqeda isibaya.

Kuthiwa emakhaya uma sekubonakala ukuthi kuyonakala esibayeni kuthiwa kukhona obulala isibaya somnumzane. Inyama yenkukhu umuntu wesifazane wayengayidli nhlobo. Ngoba kwakuthiwa igazi lizoshisa kakhulu namaqanda wayengawadli. Futhi akavumelekile ukuthi umuntu wesifazane ame phambi komnyango uma esezinsukweni zakhe. Kuthiwa igazi lakho laliphuma kakhulu uma umi phambi komnyango. Lokhu kwakwenzeka ukuthi izinkomo zishelwe ubisi emabeleni. Nokuthi akakufanele waziwe esigodini ukuthi uma uyintombazane ukuthi usuyaya ezinsukweni zakho ngoba uma waziwa kanti kukhona umuntu abekade befuna ukumbulala kanti lomuntu uziqinisile ngomuthi kuzocelwa wena ntombazane owaziwayo ukuthi usungene ezinsukweni zakho. Uzothatha inhlamvu uyithintise egazini lakho lezinsuku zakho. Izothathwa leyo nhlamvu isetshenziswe ukudubula lowomuntu.

By: Nqobile Mdabe

1 thought on “Ukuzila komuntu wesifazane uma esesikhathini sobudala”

Leave a Reply