Ukusetshenziswa Komsamo

Umsamo yindawo ebalulekile kakhulu futhi esetshenziswa abantu abakholelwa emadlozini njengendawo lapho bexhumana khona nawo ngezikhathi ezahlukene futhi nangezinto ezahlukene ezenzekayo ezimpilweni zabo ngalesosikhathi. Umsamo uyimvelaphi yethu thina bantu abansundu. Ngoba nokhokho bethu babenawo umsamu. Ezindaweni ezisemakhaya kubalulekile ukuthi lendlu ibekhona lapho kushiswa khona impepho. Lendlu yakhiwa ibe iqhugwane (iqhugwane indlu karawondi).

Ngibe sengikhuluma noBaba uFanele Ngcobo, osixoxele ngokusetshenziswa komsamo nokuthi umuntu onjani ovumelekile khona.

Usetshenziselwani Umsamo?
Ukuxhumana namadlozi noma abantu abangasekho. Lokhu kwenziwa uma umndeni uzokwenza umsebenzi kufanele ubike khona emsamo noma kukhona abakucelayo noma abakubongayo noma becela ukuvikeleka njalonjalo. Kubantu kubalulekile ukuthi bakwenze lokhu ikakhulukazi imisebenzi ngoba basuke belindele izinhlanhla kuwona amadlozi. Impepho esetshenziswa kakhulu ukuxhumana nawo amadlozi.

Ukungasebenzi komsamo
Kunezimo lapho umuntu ebona khona ukuthi izinto azimhambeli kahle empilweni noma ngabe usexhumene namadlozi akhe kodwa kube nhlanga zimuka nomoya. Lokhu kungabangelwa ukuthi emndenini kukhona umuntu onomona futhi ongafuni ukuthi umndeni wakhe uphumelele, uyakwazi ukuthi acele umuntu osebenzisa imithi emibi ukuthi athathe amadlozi emsamo ukuze asebenzele yena yedwa. Lokhu kungaholela ekutheni abanye bathi benza umsebenzi kwesinye isikhathi kushone umuntu egcekeni. Kodwa kuthi uma wenziwa uyena lowo owasebenza umsamo kungabi khona lutho, yonke into imhambele kahle yena. Lomkhuba ugcina sewuholele ekutheni abantu bomndeni baphuphe, kuyamjabulisa umenzi wobubi lokhu ngoba uyena osuke esezibona ephethe futhi engcono kunabanye. Kunenkolelo yokuthi uyakwazi nokusebenzisa amalunga omndeni aseshonile ukuthi asebenzele yena yedwa kuthi noma abanye bemphupha kungabi iphupho elihle. Kulula ukuthi lomuntu enze lomkhuba omubi ngoba usuke enolwazi lokuthi yimaphi amadlozi akhonzwayo ekhaya. Akuyena umuntu wangaphandle odunga umsamo.

Ukulungisa Umsamo
Umndeni ungakwazi ukuthi ulungise umsamo uma sewazi ukuthi kukhona inkinga efana nalena engenhla ngokuthi basizwe ngumelaphi wendabuko. Ekuvamise ukuthi kwenzeke ukuthi bayawuhlanza noma bawulungise umsamo ngokusebenzisa imithi yesintu bese beyawucupha benzela ukuthi kubuyele kulowomuntu osuke enza okubi kuwona.

English Summary
Umsamo is a traditional sacred place, it is a hut that is built exclusively to communicate with the ancestors. In rural areas these huts are common and can also be seen in few houses in a township where people still believe in ancestors. People communicate with their ancestors for different reasons such as informing the ancestors of a traditional ceremony that they want to perform, or to ask for good luck on something, protection or just to thank them.

There are times when the family will experience bad luck with their sacred place, where they will try to appease the ancestors but only bad things will happen. It is believed that when they go through this it is because one family member has used bad umuthi to attract ancestors to only work for him and not for the others. When this is done it can lead to family members dying if they perform traditional ceremonies. The one that used umuthi gains power and life goes well, and he can use the dead family members to his advantage and they can turn their backs on other family members.

When the family is aware of the wrong doing on their sacred place they can ask for the help of a traditional healer who can reverse it. It is important to note that this may have bad implications to the person that did it or may lead to his death if he persists in doing it.

By: Nqobile Mdabe

3 thoughts on “Ukusetshenziswa Komsamo”

  1. Mina ngiyintombazane ezalele kabo mama kwa Masuku futhi ngkhulela khona ,yebo uBaba ongizalayo ngiyamazi owakwaNdwandwe,kanti sewashoba.inkinga yami ukuthi angazi ngenzenjani ngoba isibongo esisodwa uma kuthakazelwa,u mama usaphila,yena uyasho ukuthi azange kuhlawuleke kahle ,manje angishadi futhi kuyabheda kancane empilweni yami ngiyekele umsebenzi ngenxa yecala eliye lavuka emsebenzini nogkuthuka.manje angifisi izingane zami ziphile lempilo engiyiphilayo ngifisa zishade,ziphumelele ezitweni ezinhke,bazo azinabo baba ,ngiyafisa ukuthi kube nesixazululo empilweni yami.

    Reply
  2. Ngicela ukubuza ngangishadile ngahlukana nobaba wabantabami ngibuyele ekhaya kithi ngizalwa KwaNxumalo abantwana bami abashadi futhi abatholi ngisho imisebenzi sengicabanga ukubenzela itiye ngibacelele emsamo KwaNxumalo ngabe kulungile yini logo umalume wabo wayesebenzisa umsamo u mama esaphila ngisengawusebenzisa yini nami loyo msamo ukulungisa izinto zami nezabantwana bami name?

    Reply

Leave a Comment