Umkhosi WamaGanu

King Goodwill Zwelithini

Isizwe sikaPhunga noMageba sicebe kakhulu ngokosiko kanjalo usiko luvame ukugqama ngemikhosi eqhakambisa amaZulu. Imikhosi edume kakhulu yilowo woMhlanga kanye nowokweShwama. Kanti ke ikhona eminye, emihle futhi nayo edinga ukuqhakambiswa. Isibonelo seminye yemikhosi emihle yamaZulu yilowo wamaGanu. Umkhosi wamaGanu owaziwa ngesiNgisi njenge-Amarula Festival, ugujwa njalo uma kuqala inyanga kaNhlolanja (February). Lo mkhosi wenzeka nje kusuke kubungazwa … Read more

Izincazelo ngokuhlolwa kwamantombazane

Usiko lokuhlola amatshitshi lunomlando omude kakhulu esizweni samaZulu. Kanjalo nje, njalo ngonyaka izintombi nto zakithi zithabatha umhlanga ziyibhekise esigodlweni seSilo samaBandla eNyokeni kwaNongoma. Lo mcimbi waziwa ngokuthi umkhosi womhlanga. Ubaluleke kakhulu emindenini eminingi yamaZulu ngoba ilapho ithola khona ukuzigqaja ngezintombi zayo. Kamuva nje, lolu siko seluthole ukusoleka kakhulu kwezinye izinhlaka zezwe, kubekwa ikakhulukazi ukuthi lixhaphaza … Read more