Izincazelo ngokuhlolwa kwamantombazane

Usiko lokuhlola amatshitshi lunomlando omude kakhulu esizweni samaZulu. Kanjalo nje, njalo ngonyaka izintombi nto zakithi zithabatha umhlanga ziyibhekise esigodlweni seSilo samaBandla eNyokeni kwaNongoma. Lo mcimbi waziwa ngokuthi umkhosi womhlanga. Ubaluleke kakhulu emindenini eminingi yamaZulu ngoba ilapho ithola khona ukuzigqaja ngezintombi zayo. Kamuva nje, lolu siko seluthole ukusoleka kakhulu kwezinye izinhlaka zezwe, kubekwa ikakhulukazi ukuthi lixhaphaza … Read more