Umkhosi WamaGanu

Isizwe sikaPhunga noMageba sicebe kakhulu ngokosiko kanjalo usiko luvame ukugqama ngemikhosi eqhakambisa amaZulu.

Imikhosi edume kakhulu yilowo woMhlanga kanye nowokweShwama. Kanti ke ikhona eminye, emihle futhi nayo edinga ukuqhakambiswa.

Isibonelo seminye yemikhosi emihle yamaZulu yilowo wamaGanu.

Umkhosi wamaGanu owaziwa ngesiNgisi njenge-Amarula Festival, ugujwa njalo uma kuqala inyanga kaNhlolanja (February).

Lo mkhosi wenzeka nje kusuke kubungazwa ukuvunywa kwesithelo ekuthiwa iganu phecelezi i-amarula. Lesi sithelo sijwayele ukuvunywa kusuka kaNhlolanja kuya kuNhlaba (May).

Lesi sithelo sithela kakhulu ezindaweni ezisenyakatho yesifundazwe saKwaZulu-Natal ekubalwa kuzo yaseMkhanyakude neyakwaNongoma. Ngomkhosi wamaGanu-ke kusuke kusinwa, kugidwa kuculwa kujatshulwa kuya le nale.

Lo mcimbi ujwayele ukubungazwa endaweni yobukhosi yaseMachobeni eNgwavuma. Umkhosi wamaGanu uvame ukuhanjelwa izinkumbi zabantu. Kubona kubalwa Isilo Samabandla kanye nezikhulu eziningi zikahulumeni.

Uma ke kugujwa umkhosi wamaganu, abantu besimame bavame ukugaya utshwala besintu besebenzisa sona lesi sithelo. Ukhamba ke luqala kuso Isilo kanti uma buvuma, ubona ngaso sikhuthaza umphakathi ukuba ungenelele embungazweni.

King Goodwill Zwelithini
King Goodwill Zwelithini

The article above talks about Umkhosi wamaGanu, otherwise known as the Amarula Festival. Much is said about great Zulu festivals such as Umkhosi WoMhlanga and Umkhosi WokweShwama. However, there are many more rich festivals. The Amarula Festival is among those.

The article highlights that the traditional festival celebrates the harvesting of the first amarula fruit of the season in KwaZulu-Natal. The Zulu name for the fruit is iganu. The Amarula Festival is a major tourist attraction on the province’s social calendar. It marks a time of dance, music and thanksgiving as residents of the Umkhanyakude and Zululand districts show their appreciation for the rich harvest of the sacred amarula and the coming year.

Leave a Comment