Umkhosi WamaGanu

King Goodwill Zwelithini

Isizwe sikaPhunga noMageba sicebe kakhulu ngokosiko kanjalo usiko luvame ukugqama ngemikhosi eqhakambisa amaZulu. Imikhosi edume kakhulu yilowo woMhlanga kanye nowokweShwama. Kanti ke ikhona eminye, emihle futhi nayo edinga ukuqhakambiswa. Isibonelo seminye yemikhosi emihle yamaZulu yilowo wamaGanu. Umkhosi wamaGanu owaziwa ngesiNgisi njenge-Amarula Festival, ugujwa njalo uma kuqala inyanga kaNhlolanja (February). Lo mkhosi wenzeka nje kusuke kubungazwa … Read more