Izindaba Ngezipoki

Kudala kuthiwa bezandile izipoki, abantu bebezibona, noma besebekwazi ukubona noma ukuzwa izimpawu uma sebesendaweni enesipoki. Abantu abadala bathi lomuntu osuke esezopoka yingoba ebuyiswe ezulwini mhlawumbe usuke ehambe kabi emhlabeni, mhlawumbe ubenenhliziyo embi esalapha emhlabeni wase uMvelinqangi wamxosha. Okunye okushiwoyo ukuthi imbangela yokupoka yingoba bebesuke bengcwatshwe bephelele, kudala umuntu uma eshone namhlanje ngakusasa wayefihlwa. Ngaleyondlela babefihlwa … Read more

Izimu

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodw’ elincane umancishane. Kwakukhona umama ehlala nengane yakhe. Kulendawo ababehlala kuyo yayinamazimuzimu. Umama wayethi uma esemsebenzini ayishiye yodwa ingane. Wathi umama kuyo uma sengibuya ngizothi ‘imina mtanami, imina umama wakho.’ Ngicela ungavuleli muntu lapha endlini ngize ngibuye. Nangampela kwasa ngakusasa wahamba umama. Kanti izimuzimu lizwile. Lathi ngilambe kanje ushiya ingane … Read more

Idolobha lethu umphakathi wethu

UPalesa Mohlakoana uthole umklomelo wophume isibili emncintiswaneni wokubhala emkhakheni wesiZulu obuhlelwe uMtapo wolwazi ngaphansi koMkhandlu weTheku ngo 2008. Indaba yakhe: Selokhu kwasebenza intando yeningi emhlabeni esihlala kuwona izinto zaguquka, itshe lagaya ngomunye umhlathi. Iningi labantu lafuduka ezindaweni eziningi zasemakhaya laya emadolobheni nasemalokishini. Kungakho-ke usubona imikhukhu isigcwele yonke indawo emadolobheni, nase malokishini kungasekho nesikhala sokuphefumula nje. Wonke … Read more

AIDS the killer

Second Prize winner in the English Category of the 2008 Creative Writing Competition of the eThekwini Municipal Library. By Ashveer Devnarain This is a true story and it saddens me to write about our employee who has worked in the family business for many years. Lillian has been a very dedicated and honest worker. She … Read more