Zulu boys fighting for ‘iphaphu’ (lung)

Fighting for a piece of meat ‘iphaphu’ (lung) by boys is an indigenous game that is only perfomed during a feast at a homestead during a ceremonial ritual. A cow is slaughtered then ‘iphaphu’ should only be eaten by boys. Rules of eating iphaphu The boys are given this piece of meat and they need … Read more

Umdlalo Wokushikila Kwezintombi

Ukushikila singakuyamanisa nemidlalo eyayenziwa uma kuhlangene izintombi nezinsizwa emicimbini ethize. Kodwa lona wawenziwa kakhulu uma kunomemulo wentombazane esuke isingena esigabeni sokukhula, lapho izinsizwa sezingaqala ziyishele intombi. Lapha izintombi zisuke zishikila, ukushikila ukuthi izintombi zihambe kwasa kuzigqaja noma ukuziqhenya. Lapha zisuke zivunele ziphelele zigqoke ngokwezigaba zazo emphakathini. Kubalulekile ukuthi siveze ukuthi akusibona bonke abantu besilisa ababa … Read more

Ukucupha Umgogo

Umgogo umdlalo odlalwa abafana uma belusile emadlelweni. Lena indlela yokuchitha isizungu nokuthi bathola nento abazoyidla ngoba kusuke kukude emakhaya ukuthi bayodla khona. Imigogo bacupha ngayo ukuze babambe izinyoni. Akuzona zonke izinyoni ezidliwayo. Umgogo ucushwa kanje: Uqala ngokubheka ukuthi kuleyondawo zikhona yini izihlahla ezihlangene lapho izinyoni zithanda ukuhlala khona. Into okuqalwa ngayo ukuhlanza indawo lapho kuzocushwa … Read more

Isango Legolide Umdlalo Wezingane

Lomdlalo obizwa ngokuthi isango legolide ungadlalwa ngabafana namantombazane. Abantu ababili bayakhethwa babambane ngezandla baziphakamisele phezulu ngenjongo yokwenza isango. Kubalulekile ukuthi laba ababili kube ngabantu abade ngethambo. Kuthi laba abanye bayafola benze umugqa owodwa khona bezokwazi ukuthi bangene ngokulandelana esangweni legolide elenziwe yilaba ababili ababambene izandla futhi baqala iculo elithi: Ngenani, Ngenani! Isango Legolide, Lifile, Lifile … Read more

Imincintiswano Yesintu Eyenziwa Emakhaya Yengoma

Umqhudelwane wamagosa yilapho khona amaqembu esuke eqhudelana khona lapho kusuke kuhlangene izigodi ezahlukene kanye namagosa ahlukene ngezigodi. Amagosa uma ngabe kunale miqhudelwane asuke ehambela ema 40, igosa ngalinye lisuke lihamba nabantu balo abalinganiselwa kuma 20. Ngibe nengxoxo noKhetha Shange ohlala eCongo kodwa wakhulela eMbumbulu esigodini sase Ngonyameni. Usichazele ngokwenziwa uma kuqhudelana amagosa ukuthi kubanjani fuhi … Read more