Izibongo zeNkosi uSolomon

INkayishana enkulu kaMenzi! Ephuz’ umlaza ngameva Usephul’ imith’ iphekiwe Endlini kokaNtuzwa Usib’ olusenkundlen’ oSuthu Luntul’ ongaluthintayo. ULanga lisahlule madoda Sesingamavikithi UMpondozinde zingangamagud’ ezinyathi Ugwabab’ aliphethe mgoqoNonhloyil’ angabuk’ azakhanuke. Ungced’ onyokel’ isife singawi Unogwaj’ othiy’ izinja zasOndini Indaba yenziw’ amadod’ akwaNobamba Yenziwa uMankulumana, ezalwa uSomaphunga Yenziwa uNdabankulu, ezalwa uLukhwazi Yenziwa uLokothwayo ,ezalwa uZembe Yenziwa uMvingana, ezalwa … Read more

Izibongo zeNkosi uKusakusa kaZwelinjani

Lezi yizibongo zeNkosi uKusakusa waseMbo. Usophikaswe ithole eliphikwe abaMbo Bathi bangebuswe iwundlu Ingonyama ibidl’ amabele Bakuzonda muMbo Bayakudla bayakuphephetha Kufanele ukhule ubengangezintaba. Umthente ohlub’ usamila wakithi esiMahleni Unonkokheli okhokhel’ abaMbo behlwathiza Owan’ umlilo osha kwandaya, Naba bebasa izwe loyihlomkhulu Wawubhula ndaba kwaze kwakhalaInduna yasemgangeni uPosi wakwaNdaba. Uthi ulixoki namaxoki asoCengeni ayizwile, Indaba yenkosi ethand’ uxolo, … Read more

Ukuhaya Izinkondlo

Ukuhaya kwezinkondlo kuyinto umuntu abanayo ngaphandle kokuya esikoleni kuba sesihlokweni nasemithanjeni noma emizweni yalowo osuke ehaya ngalesosikhathi owaziwa ngokuthi umhayi wezinkondlo. Umhayi uyakwazi ukuveza noma ukuzwakalisa ukwenama noma ukuphatheka kabi enkondlweni asuke eyisho ngalesosikhathi. Kafushane ukuhaya inkondlo kuyinto ecebe ngezifengqo, okuwulimi olusebenza ezinkondlweni zomdabu. Ukuhaya kuyisabelo umuntu asiphiwa uMdali. Ukuhaya inkondlo kujulile futhi kumele kuhlobe … Read more

Sawubona Wethu!

Sawubona wethu! Yebo wethu! Uphumaphi na? KwaMatshekana. Wadlani khona? Isinambathi. Singani na? Ngomcengezane. Abantu pho? Musa nje. Ungiphathel’ uvemvane, Olumabal’ azibhadu, Ngathi ngithi ngiyaluthinta, Lwazekezela lwagijima, Emaganeni utsheketsheke! Ushishilishish’ imbuzi emnyama, Uphondo lwayo umpijolo, Hhayi! Ngeke ngiye khona, Ngagadulwa yizife Ngaphuma ngingila yangangoxamu, Xamu lamoqoz’ izizib’ ezinde, Emazibukweni Nombuzi vuka! Ngivuke kanjani? Ngibulewe njena abafana. … Read more

Mzwakhe Mbuli

Mzwakhe Mbuli, known as “The People’s Poet”. Mzwakhe Mbuli, also known as “The People’s Poet”, is a popular poet and mbaqanga singer in South Africa. He was born in Sophiatown in 1958, but his family was forced to move to Soweto when the government bulldozed his home town. His work includes a book of poems, … Read more