Ukuhaya Izinkondlo

Ukuhaya kwezinkondlo kuyinto umuntu abanayo ngaphandle kokuya esikoleni kuba sesihlokweni nasemithanjeni noma emizweni yalowo osuke ehaya ngalesosikhathi owaziwa ngokuthi umhayi wezinkondlo. Umhayi uyakwazi ukuveza noma ukuzwakalisa ukwenama noma ukuphatheka kabi enkondlweni asuke eyisho ngalesosikhathi. Kafushane ukuhaya inkondlo kuyinto ecebe ngezifengqo, okuwulimi olusebenza ezinkondlweni zomdabu. Ukuhaya kuyisabelo umuntu asiphiwa uMdali. Ukuhaya inkondlo kujulile futhi kumele kuhlobe … Read more

Sawubona Wethu!

Sawubona wethu! Yebo wethu! Uphumaphi na? KwaMatshekana. Wadlani khona? Isinambathi. Singani na? Ngomcengezane. Abantu pho? Musa nje. Ungiphathel’ uvemvane, Olumabal’ azibhadu, Ngathi ngithi ngiyaluthinta, Lwazekezela lwagijima, Emaganeni utsheketsheke! Ushishilishish’ imbuzi emnyama, Uphondo lwayo umpijolo, Hhayi! Ngeke ngiye khona, Ngagadulwa yizife Ngaphuma ngingila yangangoxamu, Xamu lamoqoz’ izizib’ ezinde, Emazibukweni Nombuzi vuka! Ngivuke kanjani? Ngibulewe njena abafana. … Read more

Mzwakhe Mbuli

Mzwakhe Mbuli, known as “The People’s Poet”. Mzwakhe Mbuli, also known as “The People’s Poet”, is a popular poet and mbaqanga singer in South Africa. He was born in Sophiatown in 1958, but his family was forced to move to Soweto when the government bulldozed his home town. His work includes a book of poems, … Read more