Izibongo zeNkosi uSolomon

INkayishana enkulu kaMenzi!
Ephuz’ umlaza ngameva
Usephul’ imith’ iphekiwe
Endlini kokaNtuzwa
Usib’ olusenkundlen’ oSuthu
Luntul’ ongaluthintayo.
ULanga lisahlule madoda
Sesingamavikithi
UMpondozinde zingangamagud’ ezinyathi
Ugwabab’ aliphethe mgoqoNonhloyil’ angabuk’ azakhanuke.
Ungced’ onyokel’ isife singawi
Unogwaj’ othiy’ izinja zasOndini
Indaba yenziw’ amadod’ akwaNobamba
Yenziwa uMankulumana, ezalwa uSomaphunga
Yenziwa uNdabankulu, ezalwa uLukhwazi
Yenziwa uLokothwayo ,ezalwa uZembe
Yenziwa uMvingana, ezalwa uNompanda
Bathatha izinkomo zaseMahhashini
Bazihlanganisa nezakwaNobamba
Lawathath’ amathons’ eSilimela
UPhongol’ olumanz’ abomvu
INkos’ efungelw’ abaMhlophe
Bath’ ayisebekwa kaSenzangakhona
UMadlokov’ uyabizw’ eNkonjeni
UNgabizelwa ndaba zalutho.
Mudli wamakhobongwan’ amabili
Eliny’ elakwaDakwaEliny’ elakwaFelaphakathi
Eliny’ elakwaMadumelana
OkaNdab’ uhlom’ eyehlathini
Izibilini zamajaji zabhangazela
Kwabhangazel’ uMchithek’ ezalw’ uZibhebhu
Kant’ okaNdaba kaxabene namuntu.
Wayeyodl’ izinyamazane
Intab’ ehlal’ ingonyama
Yesab’ izul’ ukuduma
UMadlongodla wakith’ eZibindini.
Incunc’ ephuza kwezind’ iziziba
Ingaphuza kwezimfushane, ibuya nodaka
USingqungu kakhulumi kanamlomo
Unjengomphakathi kwezihlangu zamadoda!

Source: E.J Mhlanga
By: Sbo Dladla

Leave a Comment