Izibongo zeNkosi uKusakusa kaZwelinjani

Lezi yizibongo zeNkosi uKusakusa waseMbo.

Usophikaswe ithole eliphikwe abaMbo
Bathi bangebuswe iwundlu
Ingonyama ibidl’ amabele
Bakuzonda muMbo
Bayakudla bayakuphephetha
Kufanele ukhule ubengangezintaba.
Umthente ohlub’ usamila wakithi esiMahleni
Unonkokheli okhokhel’ abaMbo behlwathiza
Owan’ umlilo osha kwandaya,
Naba bebasa izwe loyihlomkhulu
Wawubhula ndaba kwaze kwakhalaInduna yasemgangeni uPosi wakwaNdaba.
Uthi ulixoki namaxoki asoCengeni ayizwile,
Indaba yenkosi ethand’ uxolo,
Umfundisi oshumayel’ ivangeli lokuthula endlini kwabo
Bonke balivum’ ihubo lakho muMbo
Isithatha kancane sawoCilongo
Isithatha kancane sawoNgunezi.
Unkosi lenenhl’ evunyw’ emhlabeni
Yavunywa nasezulwini
Umthand’ ozithandayo indaba yezwakala
NgoPosi waseCengeni, wayivuma ingakamqomisi
Uzulu libi lihlanganisil’ ekhwezan’ abancane
Abadala bayozibonela.
Inyoni eshay’ amaphiko phezu komfula iNdulinde
Yawashaya phezu kwamakhanda amadoda
Zonk’ izinyoni zakubo zamlandela
Inyendl’ ekhale yadabulukus’ amatade abucakalala
Ngisho uMnumzane uSbusiso Ndebele,
Usamangele into angakaz’ ayibona ngisho nasemaphusheni.
Bayede!!

English summary
These are the praises of Chief Kusakusa. The Chief’s praises include his clan praises from his great grandfather to his father, things that the Chief have achieved during his reign as the leader of the clan. They are sung by an imbongi or praise singer.

By: Kozekubenjani Shange
Source: S. Mkhize. 2007. Uhlangalwasembo (History of eMbo People).

Leave a Comment